Przestrzenne zróżnicowanie umieralności osób starszych w Polsce

Ireneusz Kuropka

Abstract

Since the socio-economic transformation, a systematic increase in life expectancy has been observed in Poland. While in the last decade of the 20th century primarily it was the effect of reducing the mortality of children, in the 21st century, the decline in the intensity of deaths among older people contributes the most to this. This article presents the results of the study on the impact of changes in mortality of elderly people on the increase in the life expectancy at birth in 2002–2017 by voivodships, and the identification of spatial diversity in the impact of the most important causes of death. The study using the life expectancy increase decomposition method showed that in all voivodships in Poland, this increase is primarily a result of the decline in mortality of older people, but the effects of these changes were significantly spatially differentiated. The assessment of the disproportions between voivodships in the intensity of deaths of distinguished groups of the population was carried out on the basis of standardized mortality rates for the most important causes. The results showed that there are still significant spatial disproportions in mortality.
Author Ireneusz Kuropka (ES / DFaEA)
Ireneusz Kuropka,,
- Department of Forecasting and Economic Analysis
Other language title versionsSpatial differentiation of mortality of older people in Poland
Journal seriesSpołeczeństwo i Ekonomia, ISSN 2353-8937, e-ISSN 2449-979X, (B 9 pkt)
Issue year2018
No2 (10)
Pages64-77
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishdługość życia, przyczyny zgonów, zróżnicowanie przestrzenne umieralności
Keywords in Englishlife expectancy, causes of deaths, spatial variability of mortality
Abstract in PolishOd czasu transformacji społeczno-gospodarczej obserwowany jest w Polsce systematyczny wzrost długości życia. O ile w ostatniej dekadzie XX w. było to przede wszystkim efektem obniżenia umieralności dzieci, o tyle w XXI w. przyczynia się do tego w największym stopniu spadek natężenia zgonów osób starszych. W artykule przedstawiono wyniki badania wpływu zmian umieralności osób starszych na przyrost przeciętnego dalszego trwania życia noworodków w latach 2002–2017 według województw oraz dokonano identyfikacji przestrzennego zróżnicowania w oddziaływaniu najważniejszych przyczyn zgonów. Badanie z wykorzystaniem metody dekompozycji przyrostu długości życia pokazało, że we wszystkich województwach w Polsce przyrost ten jest przede wszystkim wynikiem spadku umieralności osób starszych, ale efekty tych zmian były znacznie zróżnicowane przestrzennie. Ocenę międzywojewódzkich dysproporcji w natężeniu zgonów wyróżnionych grup ludności przeprowadzono na podstawie standaryzowanych współczynników zgonów z najważniejszych przyczyn. Uzyskane wyniki pokazały, że ciągle występują znaczne dysproporcje przestrzenne w tym obszarze.
DOIDOI:10.15611/sie.2018.2.05
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Kuropka_Przestrzenne_zroznicowanie_umieralnosci_osob_starszych.pdf 2,48 MB
Score (nominal)9
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back