Examining Management Information Flows in Business

Tomasz Dyczkowski , Joanna Dyczkowska

Abstract

Background. The application of modern information technologies alone does not solve communication problems in companies. The effectiveness of internal information flow is contingent on many factors with employees’ participation in planning being supposedly the one. Research aims. The paper examines downward and upward information flows by looking through “the lens of employees” and considering their participation in planning processes. It links strategic awareness and operational planning on the one hand with performance reporting, scope of control, post-control information, and managerial feedback on the other. Methodology. The results presented in the paper are based on a survey comprising 179 Polish companies. The authors employed a qualitative approach based on mining descriptive comments provided by employees matched with quantitative results based on pre-defined answer options. Key findings. The content analysis revealed a certain level of reporting duties being delegated at a departmental level. It was also visible that control activities were a part of a corporate learning process, and that meetings of managers with their employees contributed to a performance related dialogue. On the other hand, the said effects were achieved by a small share of Polish companies, since only one fifth of those engaged employees in their planning processes
Author Tomasz Dyczkowski (MISaF / IR / KRC)
Tomasz Dyczkowski,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
, Joanna Dyczkowska (MISaF / IR / KRC)
Joanna Dyczkowska,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Journal seriesInternational Journal of Contemporary Management, [Współczesne Zarządzanie. Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu], ISSN 1643-5494, e-ISSN 2449-8939, (B 14 pkt)
Issue year2015
Vol14
No4
Pages45-74
Publication size in sheets1.45
Keywords in Polishanaliza narratywna, pracownicy, przepływy informacji zarządczych
Keywords in Englishcontent analysis, employees, management information flow
Abstract in PolishTło badań. Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych nie rozwiązuje natychmiast problemów komunikacyjnych w przedsiębiorstwie. Skuteczność przepływu informacji wewnętrznych zależy od wielu czynników, do których przypuszczalnie należy włączenie pracowników w planowanie. Cel badań. Niniejszy artykuł bada przepływy informacji zarządczych inicjowane odgórnie i oddolnie, przyjmując perspektywę pracowników i odnosząc się do kwestii ich udziału w procesie planowania. Analizowane są relacje świadomości strategicznej i planowania operacyjnego z raportowaniem dokonań, zakresem czynności kontrolnych, przepływem informacji pokontrolnych i oceną menedżerską. Metodologia. Wyniki zaprezentowane w artykule pochodzą z badania ankietowego obejmującego 179 polskich przedsiębiorstw. W badaniach zastosowano podejście bazujące na eksploracji treści otwartych odpowiedzi na pytania ujęte w ankiecie z analizą ilościową odpowiedzi na pytania zamknięte. Kluczowe wnioski. Przeprowadzona eksploracja tekstu wskazała na częściowe delegowanie działań sprawozdawczych na poziom ośrodków odpowiedzialności. Zaobserwowano również włączenie kontroli w proces doskonalenia organizacji oraz istotną rolę spotkań korporacyjnych w procesie informowania o dokonaniach jednostki. Niemniej pozytywne rezultaty wymienionych działań osiąga zaledwie co piąte polskie przedsiębiorstwo, które włącza swoich pracowników w proces planowania
DOIDOI:10.4467/24498939IJCM.15.010.4489
URL http://www.ejournals.eu/ijcm/2015/Numer-14%284%29/
Languageen angielski
File
Dyczkowski_Dyczkowska_Examining_Management_Information_Flows_2015.pdf 780,91 KB
Score (nominal)14
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back