Bitcoin jako pieniądz w perspektywie islamu (wybrane problemy)

Robert Kurek , Jacek Adamek

Abstract

The article presents the analysis and evaluation of the essence of bitcoin (and other cryptocurrencies) from the perspective of its (their) adaptability to the Muslim concept of money. From an economic point of view in the so-called Western culture, all the classical functions of money cannot be fully attributed to bitcoin. Although it performs the function of an exchange medium and the means of payment, it does not fulfil the role of a value storing instrument and thus proves to be a defective measure of value. In the Islamic world, the perception of bitcoin as money is a more complex problem because its economic presentation overlaps with religious issues. Such relationship results in a situation when the answer to the question: can bitcoin be approached as money, is formulated on the basis of a subjective interpretation of the Sharia law, which is also ambiguous.
Author Robert Kurek (EMaT / DFaA)
Robert Kurek,,
- Department of Finance and Accounting
, Jacek Adamek (EMaT / DFaA)
Jacek Adamek,,
- Department of Finance and Accounting
Other language title versionsBitcoin as Money: The Perspective of Islam (Selected Issues)
Journal seriesAnnales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, [Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia], ISSN 0459-9586, e-ISSN 2449-8513, (B 11 pkt)
Issue year2018
Vol52
No3
Pages93-101
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishislam, pieniądz, bitcoin
Keywords in EnglishIslam, money, bitcoin
Abstract in PolishTreścią artykułu jest analiza i ocena istoty bitcoina (oraz innych kryptowalut) z punktu widzenia jego (ich) przystawalności do muzułmańskiej koncepcji pieniądza. Z ekonomicznego punktu widzenia w tzw. kulturze Zachodu bitcoinowi nie można w pełni przypisać wszystkich klasycznych funkcji pieniądza. Choć realizuje on funkcję środka wymiany i środka płatniczego, to jednak nie wypełnia roli instrumentu tezauryzacji oraz w ułomny sposób sprawdza się jako miernik wartości. W świecie islamu postrzeganie bitcoina jako pieniądza jest zagadnieniem bardziej złożonym, ponieważ jego ujęcie ekonomiczne przenika się z kwestiami wyznaniowymi. Mariaż ten prowadzi do sytuacji, w której odpowiedź na pytanie, czy bitcoina można traktować jako pieniądz, jest formułowana w oparciu o subiektywną interpretację prawa szariatu, która jest niejednoznaczna.
DOIDOI:10.17951/h.2018.52.3.93-101
URL https://journals.umcs.pl/h/article/view/7133/5748
Languagepl polski
File
Kurek_Adamek_Bitcoin_jako_pieniadz_w_perspektywie.pdf 205,46 KB
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back