Zastosowanie podejścia presja-stan-reakcja do problemu ograniczania niskiej emisji z gospodarstw domowych w Polsce

Andrzej Graczyk

Abstract

The aim of the article is to identify problems of reducing low emissions of atmospheric air pollution from households and to propose indicators for operationalization of objectives and actions. Problems and indicators are presented in the following sections on: environmental stress (threat, stress), environmental (quality) and response (preventive actions). Reducing low emissions requires above all the activity of local governments and households. Financing systems for investment projects should play a special role. They have to concern not only the houses and flats themselves, but also the power systems of electricity, gas, hot water or steam. It is also necessary to strengthen control and changes in the waste management system to prevent households using high-emission fuels and waste to heat their homes.
Author Andrzej Graczyk (ES / IE / DEE)
Andrzej Graczyk,,
- Department of Ecological Economics
Other language title versionsApplication of Pressure-Status-Response Approach to the Problem of Reducing Low Emissions Ffom Households in Poland
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No491
Pages202-209
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzrównoważony rozwój, niska emisja
Keywords in Englishsustainable development, low emission
Abstract in PolishCelem artykułu jest identyfikacja problemów ograniczania niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego z gospodarstw domowych oraz zaproponowanie wskaźników służących operacjonalizacji celów i działań. Problemy i wskaźniki przedstawiono w kolejnych częściach poświęconych: presji środowiskowej (zagrożenia, stresu), stanowi (jakości) środowiska oraz reakcji (działań zapobiegawczych). Ograniczanie niskiej emisji wymaga przede wszystkim aktywności lokalnej samorządów i gospodarstw domowych. Szczególną rolę powinny odegrać systemy finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych. Muszą dotyczyć nie tylko samych domów i mieszkań, ale także systemów zasilania budynków w energię elektryczną, gaz, gorącą wodę lub parę. Konieczne jest też takie wzmocnienie działań kontrolnych i zmian w systemie gospodarki odpadami, aby w gospodarstwach domowych przestało się opłacać wykorzystywanie do ogrzewania odpadów i paliw wysokoemisyjnych.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.491.19
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/43983
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Graczyk_Zastosowanie_podejscia_presja_stan_reakcja.pdf 895,48 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back