Ewolucja metod wartościowania stanowisk pracy w ujęciu literaturowym

Krystian Olek

Abstract

The theme of the article is a synthetic presentation of various methods of job evaluation and showing the direction of changes in defining value of work positions. Human capital as the most important resource of the organization should be organized in the best way and rewarded in the most efficient way. The changing nature of the work content forces managers to adapt the techniques and methods’ evaluation to changing working conditions. The first part of the paper characterizes methods and techniques of job evaluation. The second part presents trends in constructing new methods, which are useful for modern businesses.
Author Krystian Olek (MISaF / IOaM / KTOiZ)
Krystian Olek,,
- Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
Other language title versionsEvolution of job evaluation methods in literature aspect
Journal seriesNauki o Zarządzaniu, ISSN 2080-6000, e-ISSN 2449-9803, (B 10 pkt)
Issue year2015
No4(25)
Pages78-90
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishwartościowanie stanowisk pracy, metody sumaryczne wartościowania, metody analityczne wartościowania, kryterium syntetyczne, kryterium analityczne, wartościowanie kompetencji
Keywords in Englishjob evaluation, summary methods of evaluation, analytical methods of evaluation, synthetic criterion, analytical criterion, competence evaluation
Abstract in PolishCelem niniejszego artykułu jest syntetyczne przedstawienie różnych metod wartościowania stanowisk pracy oraz wskazanie kierunków zmian w określeniu wartości pracy na stanowiskach. Kapitał ludzki jako najważniejszy zasób organizacji powinien być jak najlepiej zorganizowany oraz wynagradzany w sposób jak najbardziej efektywny. Zmieniający się charakter treści pracy wynikający ze zmian społeczno-gospodarczych zmusza badaczy zagadnienia do dostosowywania technik i metod przeprowadzania opisywanego procesu do zmieniających się warunków pracy. W pierwszej części tekstu scharakteryzowano metody i techniki wartościowania pracy metodami sumarycznymi i analitycznymi. Natomiast w części drugiej przedstawione zostały kierunki zmian w konstruowaniu i wykorzystywaniu nowych metod wartościowania, których celem jest jak najlepsze dostosowanie do trendów i metod zarządzania kapitałem ludzkim.
DOIDOI:10.15611/noz.2015.4.05
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Olek_Ewolucja_metod_wartosciowania_stanowisk_pracy.pdf 1,09 MB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back