Rola rewizji finansowej w agencyjnej teorii przedsiębiorstwa

Milena Kowalska , Bartosz Stawski

Abstract

The purpose of this paper is to present the significance of the financial audit and its direct impact on the development of the agency's theory. Financial audit is a link between the parties to the contract (principal and agent) and through its tools implies, i.a., reducing information asymmetry and risk aversion. It also results in the verification of the agent's goals (not attempting to achieve own benefits at the expense of the principal) and achieving long-term benefits from the invested capital. This paper was written primarily due to the author's interest in the topic of financial revision. By analyzing the existing literature, a research gap was found regarding specific functions performed by a financial audit in the company's agency theory. The study is a comprehensive approach to the role that financial audit in the agency's theory. The result of the carried-out analyses is the separation of functions performed by the financial audit in the above-mentioned economic theory, i.e. the control, assurance, information and stimulating (motivational) functions.
Author Milena Kowalska (MISaF / IZF / DoCFaPF)
Milena Kowalska,,
- Department of Corporate Finance and Public Finance
, Bartosz Stawski (WUE)
Bartosz Stawski,,
- Wrocław University of Economics
Pages252-261
Publication size in sheets0.5
Book Wysoczański Tobiasz (eds.): Nauka, Badania i Doniesienia Naukowe 2018. Nauki humanistyczne i społeczne. Część I, 2018, Idea Knowledge Future, ISBN 9788394531157, 328 p.
Nauka_badania_i_doniesienia_naukowe2018.pdf / No licence information (file archived - login or check accessibility on faculty)
Keywords in Polish rewizja finansowa, agencyjna teoria przedsiębiorstwa, audyt finansowy
Keywords in English financial audit, agency theory, audit
Abstract in PolishCelem pracy jest przedstawienie znaczenia rewizji finansowej i jej bezpośredniego wpływu na kształtowanie się teorii agencji. Rewizja finansowa jest łącznikiem między stronami kontraktu (pryncypałem, a agentem) i poprzez swoje narzędzia implikuje m.in. zmniejszenie asymetrii informacji i awersji do ryzyka. Skutkuje także weryfikacją celów agenta (niepodejmowanie próby osiągania własnych korzyści kosztem pryncypała) i osiąganiem długookresowych pożytków z zainwestowanego kapitału. Niniejsza praca została napisana przede wszystkim ze względu na zainteresowanie autora tematem rewizji finansowej. Poprzez analizę dotychczasowego piśmiennictwa stwierdzono lukę badawczą dotyczącą konkretnych funkcji, jakie pełni audyt finansowy w teorii agencyjnej firmy. Poniżej zaprezentowanie opracowanie jest kompleksowym ujęciem roli, jaką spełnia rewizja finansowa w agencyjnej teorii przedsiębiorstwa. Wynikiem przeprowadzonych analiz jest wyodrębnienie funkcji pełnionych przez rewizję finansową w w/w teorii ekonomicznej, tzn. funkcji kontrolnej, atestacyjnej, informacyjnej i stymulującej (motywacyjnej).
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcepublisherList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back