Zastosowanie zmiennych zastępczych w modelach hedonicznych

Anna Król , Marta Targaszewska

Abstract

A hedonic model that allows to describe the price of good by its significant characteristics has numerous practical applications. However, in order to obtain reliable results an adequate set of independent variables explaining the price of the good must be used in the process of model estimation. In practice, situations in which an important independent variable cannot be included in the model because it is unobservable or directly unmeasurable can arise. It also happens that the introduction of a variable measured on a nominal scale is problematic because of a large set of its values. In such cases, the application of proxy variables in the model should be considered. The aim of the study was to investigate the application of proxy variables in hedonic modelling and to test their effect on the obtained results. The study was conducted using data from selected Polish heterogeneous goods: laptops and used cars.
Autor Anna Król (ZIF / IZM / KE)
Anna Król
- Katedra Ekonometrii [zlikwidowana 31.08.2016]
, Marta Targaszewska (ZIF / IZM / KE)
Marta Targaszewska
- Katedra Ekonometrii [zlikwidowana 31.08.2016]
Inne wersje tytułuThe application of proxy variables in hedonic models
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Rok wydania2018
Nr507
Paginacja106-114
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimmodel hedoniczny, zmienna zastępcza, specyfikacja modelu
Słowa kluczowe w języku angielskimhedonic model, proxy variable, model specification
Streszczenie w języku polskimModel hedoniczny, który opisuje cenę dobra za pomocą jego istotnych charakterystyk, ma liczne zastosowania praktyczne. Jednakże jednym z warunków uzyskania wiarygodnych wyników jest wykorzystanie do estymacji modelu adekwatnego zestawu zmiennych objaśniających cenę dobra. W praktycznym zastosowaniu metod hedonicznych mogą pojawić się sytuacje, w których ważna zmienna niezależna nie może zostać ujęta w modelu, gdyż jest nieobserwowalna bądź bezpośrednio niemierzalna. Zdarza się również, że wykorzystanie zmiennej mierzonej na skali nominalnej jest problematyczne ze względu na występowanie obszernego zbioru jej wartości. W takich przypadkach należy rozważyć ujęcie w modelu tzw. zmiennej zastępczej. Celem prac było zbadanie zastosowania zmiennych zastępczych w procesie estymacji modeli hedonicznych i przetestowanie ich wpływu na otrzymane wyniki. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem danych dotyczących wybranych dóbr – komputerów przenośnych i samochodów używanych – na rynkach polskich.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.507.10
Językpl polski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); autorska oryginalna; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); po opublikowaniu
Plik
Krol_Targaszewska_Zastosowanie_zmiennych_zastepczych_w_modelach_hedonicznych.pdf 304,42 KB
Punktacja (całkowita)10
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót