Japanese and american approach to humanitarian logistics in natural disasters` prevention

Jakub Marcinkowski

Abstract

Background: The complexity of natural disasters is a fundamental aspect for coordination and integration activities from the public sectors’ perspective. Tasks that are formally independent demonstrate a convergent and integrated character. Therefore, there is a justified need to synergic cooperation of public and private sector, NGOs, UN agencies, IFRC agencies, military and societies actions in the affected region. The main goal of the study was to identify similarities and differences in Japanese and American approaches to humanitarian logistics in the public sectors’ perspective. Moreover, the second goal was to prepare an extended humanitarian logistics convergence procedure for national authorities. Methods: Critical analysis has been carried out in two highly developed countries of the global economy. Author indicates determinants which are conditioned by three different types of humanitarian logistics convergence. Results: The article describes the processes of concurrence at Japanese and American level in relation to humanitarian logistics. The characteristic of convergence factors has been followed by theoretical considerations concerning analyzed problem. Author indicates determinants with highest level of convergence as well as with the biggest differentiation. As a result, an extended procedure for national authorities that covers both outstanding approaches has been presented. Conclusions: Neutralizing, minimizing and eliminating of natural disasters’ negative effects are not an easy task. The article highlights the importance of public sectors’ activities which are fundamental aspects of humanitarian logistics actions. Their coordination and integration play a key role in efficiency. Hence, all authorities interested in the analyzed concept may follow the presented procedure. Nevertheless, there is a necessity to conduct an indicator analysis associated with natural disasters occurrence, economic growth, logistics ratios, risk indexes as well as other determinants that cover convergence.
Author Jakub Marcinkowski (EMaT)
Jakub Marcinkowski,,
- Faculty of Economics, Management and Tourism
Journal seriesLogForum, ISSN 1895-2038, e-ISSN 1734-459X, (B 13 pkt)
Issue year2017
No13(2)
Pages171-182
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polish logistyka humanitarna, konwergencja logistyki humanitarnej, katastrofa naturalna, integracja, koordynacja, procedura
Keywords in Englishhumanitarian logistics, humanitarian logistics convergence, natural disaster, integration, coordination, procedure
Abstract in PolishWstęp: Złożoność i problematyka występujących katastrof naturalnych stanowi istotny problem koordynacji i integracji działań z poziomu sektora publicznego. Zadania, które formalnie realizowane są w sposób niezależny, wykazują charakter zbieżny i zintegrowany. W związku z powyższym, istnieje uzasadniona potrzeba synergicznej współpracy sektora publicznego, prywatnego, NGO, agend ONZ, agend ruchu IFRC oraz oddolnych działań podejmowanych przez mieszkańców na terenach dotkniętych katastrofą. Celem badania było zidentyfikowanie podobieństw oraz różnic występujących w podejściu do logistyki humanitarnej z perspektywy sektora publicznego w Japonii oraz USA. Ponadto, drugim celem było opracowanie uniwersalnej procedury konwergencji logistyki humanitarnej dla sektora publicznego. Metody: Analizę krytyczną przeprowadzono w dwóch wysokorozwiniętych państwach go-spodarki światowej. Wskazano determinanty powstawania zbieżności, które są określane przez trzy odrębne rodzaje konwergencji logistyki humanitarnej. Wyniki: W artykule opisano procesy powstawania zbieżności na płaszczyźnie japońskiej oraz amerykańskiej w odniesieniu do logistyki humanitarnej. Charakterystyka czynników konwergencji została poprzedzona krótkimi teoretycznymi rozważaniami dotyczącymi analizowanego problemu. Wskazano determinanty cechujące się największym poziomem zbieżności, a także świadczące o znaczącym zróżnicowaniu. W konsekwencji, zaprezentowano uniwersalną procedurę dla zainteresowanych państw łączącą oba wyróżniające się podejścia. Wnioski: Przeciwdziałanie, minimalizowanie i eliminowanie negatywnych skutków katastrof naturalnych nie jest zadaniem prostym. W niniejszym artykule podkreślono istotność funkcjonowania sektora publicznego, który stanowi fundament projektowanych działań z zakresu logistyki humanitarnej. Koordynacja i integracja działań jest kluczowym aspektem warunkującym jej skuteczność. Stąd też, wszystkie jednostki administracji publicznej zainteresowane analizowaną koncepcją mogą wdrożyć zaprezentowaną procedurę. Niemniej jednak, autor artykułu wskazuje na konieczność przeprowadzenia analizy wskaźnikowej dotyczącej występowalności katastrof, wzrostu gospodarczego, mierników logistycznych, czynników ryzyka oraz innych wskaźników, które łącznie świadczą o postępującej konwergencji.
DOIDOI:10.17270/J.LOG.2017.2.5
URL http://www.logforum.net/tom13/zeszyt2
Languageen angielski
File
Marcinkowski_Japanese_and_american_approach_to.pdf 184,21 KB
Score (nominal)13
Publication indicators WoS Citations = 1
Citation count*6 (2020-07-09)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back