Japanese and american approach to humanitarian logistics in natural disasters` prevention

Jakub Marcinkowski

Abstract

Background: The complexity of natural disasters is a fundament al aspect for coordination and integration activities from the public sectors’ per spective. Tasks that are formally independent demon strate a convergent and integrated character. Therefore, there is a jus tified need to synergic cooperation of public and p rivate sector, NGOs, UN agencies, IFRC agencies, military and societies ac tions in the affected region. The main goal of the study was to identify similarities and differences in Japanese a nd American approaches to humanitarian logistics in the public sectors’ perspective. Moreover, the second goal was to prepa re an extended humanitarian logistics convergence p rocedure for national authorities. Methods: Critical analysis has been carried out in two highl y developed countries of the global economy. Author indicates determinants which are conditioned by thr ee different types of humanitarian logistics conver gence. Results : The article describes the processes of concurrenc e at Japanese and American level in relation to hum anitarian logistics. The characteristic of convergence factor s has been followed by theoretical considerations c oncerning analyzed problem. Author indicates determinants with highest level of convergence as well as with the biggest d ifferentiation. As a result, an extended procedure for national author ities that covers both outstanding approaches has b een presented. Conclusions: Neutralizing, minimizing and eliminating of natura l disasters’ negative effects are not an easy task. The article highlights the importance of public sectors ’ activities which are fundamental aspects of human itarian logistics actions. Their coordination and integration play a key role in efficiency. Hence, all authorities inte rested in the analyzed concept may follow the presented procedure. Neverth eless, there is a necessity to conduct an indicator analysis associated with natural disasters occurrence, economic growth, logistics ratios, risk indexes as well as other de terminants that cover convergence.
Author Jakub Marcinkowski (EMaT)
Jakub Marcinkowski,,
- Faculty of Economics, Management and Tourism
Journal seriesLogForum, ISSN 1895-2038, e-ISSN 1734-459X, (B 13 pkt)
Issue year2017
No13(2)
Pages171-182
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishlogistyka humanitarna, konwergencja logistyki human itarnej, katastrofa naturalna, integracja, koordynacja, procedura
Keywords in English humanitarian logistics, humanitarian logistics con vergence, natural disaster, integration, coordinati on, procedure
Abstract in PolishWst ę p: Zło ż ono ść i problematyka wyst ę puj ą cych katastrof naturalnych stanowi istotny problem koordynacji i integracji działa ń z poziomu sektora publicznego. Zadania, które form alnie realizowane s ą w sposób niezale ż ny, wykazuj ą charakter zbie ż ny i zintegrowany. W zwi ą zku z powy ż szym, istnieje uzasadniona potrzeba synergicznej współpracy sektora publicznego, prywat nego, NGO, agend ONZ, agend ruchu IFRC oraz oddolnych działa ń podejmowanych przez mieszka ń ców na terenach dotkni ę tych katastrof ą . Celem badania było zidentyfikowanie podobie ń stw oraz ró ż nic wyst ę puj ą cych w podej ś ciu do logistyki humanitarnej z perspektywy sektora publicznego w Japonii oraz USA. Ponadto, drugim celem było opra cowanie uniwersalnej procedury konwergencji logisty ki humanitarnej dla sektora publicznego. Metody: Analiz ę krytyczn ą przeprowadzono w dwóch wysokorozwini ę tych pa ń stwach go-spodarki ś wiatowej. Wskazano determinanty powstawania zbie ż no ś ci, które s ą okre ś lane przez trzy odr ę bne rodzaje konwergencji logistyki humanitarnej. Wyniki: W artykule opisano procesy powstawania zbie ż no ś ci na płaszczy ź nie japo ń skiej oraz ameryka ń skiej w odniesieniu do logistyki humanitarnej. Charakterys tyka czynników konwergencji została poprzedzona kró tkimi teoretycznymi rozwa ż aniami dotycz ą cymi analizowanego problemu. Wskazano determinanty cechuj ą ce si ę najwi ę kszym poziomem zbie ż no ś ci, a tak ż e ś wiadcz ą ce o znacz ą cym zró ż nicowaniu. W konsekwencji, zaprezentowano uniwersal n ą procedur ę dla zainteresowanych pa ń stw ł ą cz ą c ą oba wyró ż niaj ą ce si ę podej ś cia. Wnioski: Przeciwdziałanie, minimalizowanie i eliminowanie n egatywnych skutków katastrof naturalnych nie jest zadaniem prostym. W niniejszym artykule podkre ś lono istotno ść funkcjonowania sektora publicznego, który stanowi fundament projektowanych działa ń z zakresu logistyki humanitarnej. Koordynacja i in tegracja działa ń jest kluczowym aspektem warunkuj ą cym jej skuteczno ść . St ą d te ż , wszystkie jednostki administracji publicznej zain teresowane analizowan ą koncepcj ą mog ą wdro ż y ć zaprezentowan ą procedur ę . Niemniej jednak, autor artykułu wskazuje na konieczno ść przeprowadzenia analizy wska ź nikowej dotycz ą cej wyst ę powalno ś ci katastrof, wzrostu gospodarczego, mierników logistycznych, czynników ryzyka oraz inny ch wska ź ników, które ł ą cznie ś wiadcz ą o post ę puj ą cej konwergencji.
DOIDOI:10.17270/J.LOG.2017.2.5
URL http://www.logforum.net/tom13/zeszyt2
Languageen angielski
File
Marcinkowski_Japanese_and_american_approach_to.pdf 184,21 KB
Score (nominal)13
Publication indicators WoS Citations = 1
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back