The strategy of local development as a component of creative human capital development process

Andrzej Raszkowski

Abstract

The presented study discusses problems related to a local development strategy in terms of creative human capital development. The analysis and critical review of the subject literature, supported by experience in economic and local government practice, were used in the course of conducted research. The core of the study consists in tabular presentation of local development strategy exemplary components in the areas where creative human capital is developed. The paper elaborates on a diagnosis of socioeconomic situation, SWOT/ TWOS analysis, sector structural analysis, PEST analysis, the tree of municipal problems, the analysis of key trends occurring in the environment, mission and vision, development scenarios, the tree of strategic goals, the concept of municipality promotion, the measures for strategic goals implementation, as well as monitoring and evaluating processes. Within the framework of the key conclusions, it can be stated that the strategy of local development constitutes both a useful tool and an element of creative human capital strengthening and developing in a municipality
Author Andrzej Raszkowski (EMaT / DRE / ZGL)
Andrzej Raszkowski,,
- Zakład Gospodarki Lokalnej
Other language title versionsStrategia rozwoju lokalnego jako element procesu kształtowania kreatywnego kapitału ludzkiego
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No394
Pages135-143
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkreatywny kapitał ludzki, strategia rozwoju lokalnego, gmina, kreatywność, konsensus społeczny, rozwój lokalny
Keywords in Englishcreative human capital, local development strategy, municipality, creativity, social consensus, local development
Abstract in PolishW niniejszym opracowaniu poruszone zostały zagadnienia związane ze strategią rozwoju lokalnego w odniesieniu do kształtowania kreatywnego kapitału ludzkiego. Wykorzystaną metodą badań naukowych była analiza i krytyka literatury przedmiotu, wsparta doświadczeniem w zakresie działań na rzecz praktyki gospodarczej i samorządowej. Rdzeń opracowania stanowi tabelaryczne zestawienie przykładowych elementów strategii rozwoju lokalnego, w obszarze których kształtowany jest kreatywny kapitał ludzki. Wyszczególniono diagnozę sytuacji społeczno-ekonomicznej, analizę SWOT/TOWS, analizę strukturalną sektora, analizę PEST, drzewa problemów gminy, analizę kluczowych trendów w otoczeniu, określenie misji i wizji, projekcję scenariuszy rozwojowych, drzewo celów strategicznych, koncepcję promocji gminy, mierniki realizacji celów strategicznych, proces monitoringu i ewaluacji. W ramach ogólnych wniosków można przyjąć, że strategia rozwoju lokalnego może stanowić użyteczne narzędzie, element wzmacniania i kształtowania kreatywnego kapitału ludzkiego w gminie
DOIDOI:10.15611/pn.2015.394.15
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Raszkowski_The_strategy_of_local_development.pdf 392,05 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrLocal and Regional Economy in Theory and Practice
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back