Modelowanie receptorowe jako narzędzie zintegrowanego zarządzania jakością powietrza i ryzykiem środowiskowym

Łukasz Szałata , Jerzy Zwoździak , Anna Zwoździak , Łukasz Kuźmiński

Abstract

Urban air pollution is a wide concern for human health and requires the development of integrated air quality management and environmental risk assessment strategies. In order to achieve a good air quality in cities, firstly, pollution sources have to be accurately identified and quantified, secondly, new pragmatic solutions for improving air quality should be found. Existing tools of air quality management present a series of complicated measures without offering systemic solutions. Despite the actions undertaken by the Voivodship Marshal within the air protection program to reduce the concentrations of particulate matter in ambient air, exceedances of PM10 and PM2.5 standards remain the key problem of air quality in Wrocław. The lack of a clear downwards trend in PM concentrations was observed in the years 2011-2014. Small changes, in the range of ca. 1 mg/m3 per year, were probably the result of different meteorological conditions in cool seasons in the years 2011-2014. Air protection program of baby steps seems to be adequate but ineffective. The main purpose of this article is to present a new air quality tool in Poland both in air quality management and in environmental risk assessment - receptor modeling.
Author Łukasz Szałata
Łukasz Szałata,,
-
, Jerzy Zwoździak
Jerzy Zwoździak,,
-
, Anna Zwoździak
Anna Zwoździak,,
-
, Łukasz Kuźmiński (EaE / IES / DACIaQM)
Łukasz Kuźmiński,,
- Department of Accounting, Control, Informatics and Quantitative Methods
Journal seriesModern Management Review, ISSN 2300-6366, e-ISSN 2353-0758, (B 11 pkt)
Issue year2017
Vol22
No24 (1)
Pages121-134
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishmodelowanie receptorowe, zarządzanie, ryzyko środowiskowe, jakość powietrza, PM2,5, PM10.
Keywords in Englishreceptor modeling , management, environmental risk, air quality, PM2.5, PM10
Abstract in PolishZanieczyszczenie powietrza w miastach oraz ocena jego wpływu na zdrowie ludzi w ostatnim czasie stanowią priorytetowe zagadnienia dla lokalnych władz i wymagają opracowania zintegrowanych strategii zarządzania jakością powietrza i oceny ryzyka środowiskowego. Aby osiągnąć dobrą jakość powietrza w miastach, po pierwsze, należy dokładnie zidentyfikować i określić udziały poszczególnych źródeł emisji w zanieczyszczeniu powietrza, a następnie poszukać i wdrożyć nowe pragmatyczne rozwiązania, mające na celu poprawę jakości powietrza w aglomeracjach miejskich. Dostępne narzędzia zarządzania jakością powietrza oferują serię skomplikowanych badań bez wdrożenia kompleksowych rozwiązań systemowych. Przykładem mogą być Programy Ochrony Powietrza. Skuteczność ich prześledzono oceniając tendencje zmian 24-godzinnych stężeń pyłów PM2,5 (tj. o średnicach poniżej 2,5 mm) we Wrocławiu w okresie 2011-2014. Pomimo iż działania podejmowane w ramach programu, w celu zmniejszenia stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu atmosferycznym zostały podjęte również w rekomendacjach Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Wrocławia, nadal jednym z głównych problemów jest zły stan jakości powietrza atmosferycznego we Wrocławiu, szczególnie w okresie zimowym. Obserwuje się brak wyraźnej tendencji spadkowej stężeń pyłów w latach 2011-2014. Zmiany stężeń średnich rocznych, rzędu 1 mg/m3 na rok, były prawdopodobnie wynikiem zmieniających się warunków meteorologicznych w chłodnym sezonie w latach 2011-2014. Skuteczność Programu ochrony powietrza oraz innych podjętych działań wydają się być niewystarczające. Celem pracy było przedstawienie możliwości nowego narzędzia jakości powietrza zarówno w zarządzaniu jakością powietrza i ocenie ryzyka środowiskowego - modelowania receptorowego.
DOIDOI:10.7862/rz.2017.mmr.10
Languagepl polski
File
Szalata_Zwozdziak_Zwozdziak_Kuzminski_Modelowanie_Receptorowe_Jako.pdf 367,74 KB
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back