Imperfections of supervisory prudential regulations related to credit exposures secured by mortgages

Edward Wiszniowski

Abstract

The credibility of economic information provided by banks is one of the key elements of building trust between the institutions and the economic environment. The activities of the national banking sector, due to the special responsibility for the entrusted deposits, is subject to restrictive legal regulations and is controlled by the banking supervision. The legal act binding the banks and regulating, among others, the rules of credit risk measurement derived from mortgage-secured loans is the S Recommendation which was issued by the Financial Supervision Commission. The publication discusses the imperfections of this supervisory regulation with regard the defined concepts and recommended methods for the measurement of credit exposure, the interpretation and the method of determining the value of mortgage security and LtV.
Author Edward Wiszniowski (MISaF / IR / KRFiK)
Edward Wiszniowski,,
- Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli
Journal seriesFinancial Sciences. Nauki o Finansach, [Nauki o Finansach], ISSN 2080-5993, e-ISSN 2449-9811, (B 14 pkt)
Issue year2018
Vol23
No1
Pages75-88
Publication size in sheets0.65
Keywords in PolishLtV, zabezpieczenie hipoteczne, nieruchomości, ryzyko kredytowe, Rekomendacja S
Keywords in EnglishLtV, mortgage security, real estate, credit risk, S Recommendation
Abstract in PolishWiarygodność informacji ekonomicznej przekazywanej przez banki jest jednym z kluczowych elementów budowy zaufania między tymi instytucjami a otoczeniem gospodarczym. Działalność krajowego sektora bankowego, z racji szczególnej odpowiedzialności za powierzone depozyty, podlega restrykcyjnym unormowaniom prawnym i jest kontrolowana przez nadzór bankowy. Obowiązującym banki aktem prawnym regulującym między innymi zasady pomiaru ryzyka kredytowego pochodzącego od ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie jest Rekomendacja S, która została wydana przez Komisję Nadzoru Finansowego. W publikacji omówiono niedoskonałości tej regulacji nadzorczej w zakresie definiowanych pojęć oraz zalecanych metod pomiaru wartości ekspozycji kredytowej, interpretacji i sposobu ustalania wartości zabezpieczenia hipotecznego oraz wskaźnika LtV, będącego podstawowym miernikiem pomiaru ryzyka kredytowego ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie.
DOIDOI:10.15611/fins.2018.1.06
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Wiszniowski_Imperfections_of_supervisory_prudential_regulations.pdf 395,6 KB
Score (nominal)14
ScoreMinisterial score = 14.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back