Główne zależności pomiędzy poziomem dochodu, ryzyka i rozpowszechnienia najważniejszych kryptowalut

Wawrzyniec Michalczyk

Abstract

The aim of the article is to characterize the variability of the rate of return for the most important cryptocurrencies and to identify the nature of the relation between the expected income from investment in them, the level of risk and the volume of exchange transactions. The research period was from 1.01.2016 to 30.06.2018, and the comparative analysis of statistical data as well as correlation and regression analysis were used as the method. Consequently, it was confirmed that the risk of investing in cryptocurrencies is very high, despite the fact that the level of expected income is significantly diversified – in terms of both currencies and periods. Nevertheless, the usually occurring relation is the positive connection between the two variables, common on the financial market. The rate of return of cryptocurrencies is not unequivocally correlated with the volume of exchange transactions, although in some of the cases the similarity of changes in its standard deviation and the scale of trade can be observed.
Author Wawrzyniec Michalczyk (ES / DIER)
Wawrzyniec Michalczyk,,
- Department of International Economic Relations
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2018
No372
Pages71-83
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishstopa zwrotu, kryptowaluty, ryzyko
Keywords in Englishreturn rate, cryptocurrencies, risk
Abstract in PolishCelem artykułu jest charakterystyka zmienności stopy zwrotu dla najważniejszych kryptowalut oraz identyfikacja charakteru zależności pomiędzy oczekiwanym dochodem z inwestycji w te kryptowaluty, poziomem ryzyka i wolumenem transakcji giełdowych. Okres badawczy stanowił przedział od 1.01.2016 do 30.06.2018, a jako metodę wykorzystano analizę porównawczą danych statystycznych oraz analizę korelacji i regresji. W efekcie potwierdzono, że ryzyko inwestowania w kryptowaluty jest bardzo wysokie, mimo że poziom oczekiwanego dochodu bywa znacząco zróżnicowany – zarówno pomiędzy poszczególnymi pieniędzmi wirtualnymi, jak i w kolejnych okresach. Niemniej jednak występującą zazwyczaj zależnością jest powszechny na rynku finansowym dodatni związek między tymi dwiema zmiennymi. Stopa zwrotu kryptowalut nie jest jednoznacznie skorelowana z giełdowym wolumenem transakcji, chociaż w przypadku niektórych z nich można zaobserwować podobieństwo zmian jej odchylenia standardowego i skali handlu.
URL https://www.ue.katowice.pl/jednostki/wydawnictwo/czasopisma-naukowe/studia-ekonomiczne-zeszyty-naukowe/biezace-numery/2018/2018/se-37218.html
Languagepl polski
File
Michalczyk_Główne_ zależności_ pomiędzy_ poziomem_ dochodu2018.pdf 379,26 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back