Zachowania konsumentów oparte na współdzieleniu i ich konsekwencje marketingowe

Krystyna Mazurek-Łopacińska , Magdalena Sobocińska

Abstract

Consumer behaviours are characterised by high complexity and changeability that are related to emergence of new micro-trends, trends and mega-trends in consumption. Changes occurring in consumer behaviours result, among others, from development of new media, globalisation processes, marketing actions conducted by enterprises and other entities, or challenges of the contemporary times. Consumers assume various attitudes towards them, and they shape their behaviours. The purpose of the paper is to show the function, major dimensions and specific character of collaborative consumption that is opposed to possession-based consumption. Deliberations are conducted in the paper in the context of sharing economy and related categories, as well as stages of consumption development. A special focus is placed on the role of the Internet in the development of sharing-based behaviours and marketing activities stimulating consumer behaviours based on sharing. The paper is a review, and applies the method of literature studies and analysis of reports from research.
Author Krystyna Mazurek-Łopacińska (ES / IM / DMR)
Krystyna Mazurek-Łopacińska,,
- Department of Marketing Research
, Magdalena Sobocińska (ES / IM / DMR)
Magdalena Sobocińska,,
- Department of Marketing Research
Other language title versionsConsumer behaviours based on sharing and their marketing consequences
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2018
No4 [CD]
Pages394-404
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzachowania konsumentów, współdzielona konsumpcja, gospodarka współdzielenia, nowe media, marketing
Keywords in Englishconsumer behaviour, collaborative consumption, sharing economy, new media, marketing
Abstract in PolishZachowania konsumentów cechują się dużą złożonością i zmiennością, które wiążą się z powstawaniem nowych mikrotrendów, trendów i megatrendów w konsumpcji. Dokonujące się przemiany w zachowaniach konsumentów wynikają m.in. z rozwoju nowych mediów, procesów globalizacji, działań marketingowych prowadzonych przez przedsiębiorstwa i inne podmioty, czy też z wyzwań współczesności, wobec których konsumenci przyjmują różne postawy kształtujące ich postępowanie. Celem artykułu jest ukazanie funkcji, głównych wymiarów oraz specyfiki konsumpcji współdzielonej, która przeciwstawiana jest konsumpcji opartej na posiadaniu. Rozważania w artykule prowadzone są w kontekście ekonomii współdzielenia i związanych z nią kategorii, a także etapów rozwoju konsumpcji. Szczególną uwagę poświęcono roli internetu w rozwoju zachowań opartych na współdzieleniu oraz działaniom marketingowym stymulującym takie zachowania konsumenckie. Artykuł ma charakter przeglądowy. Zastosowano w nim metodę studiów literaturowych oraz analizę raportów badawczych.
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back