Dysproporcje w zakresie rozwoju innowacyjności w państwach Unii Europejskiej

Małgorzata Gasz

Abstract

The article focuses on the subject of Polish innovation potential compared to other countries of the European Union. The basis for the evaluation of this potential are the parameters indicated in the Table of the EU Innovation. EU economy is characterized by wide variations in the level and pace of innovation development, with the result that we are dealing with a significant degree of divergence. In this situation, it is unlikely to achieve by 2020. 3% of the level of expenditure on R & D across the Union. To bridge the gap that separates the EU from the world leaders in terms of innovation, which today are South Korea, the US and Japan, European innovation policy in the near future should be directed to take action in support of increasing business expenditure on research and development, increase in the number of patents and joint publications resulting from the cooperation of public and private sectors in the field of research and development. Raising the innovation potential of the Polish economy requires a variety of activities in many areas, in partic-ular to allow the transition from a development model based on imitation of a model of develop-ment based on innovation. It is also accelerating the commercialization of the results of research and development, and to systematically improve the quality of higher education. Building com-petitive advantages are aimed at, among others, own innovation.
Author Małgorzata Gasz (EMaT / DM)
Małgorzata Gasz,,
- Department of Microeconomics
Journal seriesNierówności społeczne a wzrost gospodarczy, ISSN 1898-5084, (B 10 pkt)
Issue year2015
No42(2)
Pages317-326
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkonkurencyjność, innowacje, unijna tablica innowacyjności
Keywords in Englishcompetitiveness, innovation, European Innovation Scoreboard
Abstract in PolishArtykuł porusza tematykę potencjału innowacyjnego Polski na tle innych państw Unii Europejskiej. Podstawę do oceny tego potencjału stanowią parametry wskazane w Unijnej Tablicy Innowacyjności. Gospodarki UE cechuje duże zróżnicowanie w dziedzinie poziomu oraz tempa rozwoju innowacyjności, w efekcie czego mamy do czynienia ze znacznym poziomem dywergencji. W tej sytuacji mało prawdopodobne wydaje się osiągnięcie do 2020 r. 3% poziomu wydatków na B+R w skali całej Unii. By nadrobić dystans, jaki dzieli UE od światowych liderów w dziedzinie innowacyjności, którymi dziś są Korea Południowa, USA i Japonia, europejska polityka rozwoju innowacji w najbliższej przyszłości powinna być ukierunkowana na podejmowanie działań wspierających zwiększanie wydatków przedsiębiorstw na badania naukowe i rozwój, wzrost liczby patentów oraz wspólnych publikacji będących efektem współpracy sektorów publicznego i prywatnego w sferze badawczo- -rozwojowej. Konieczne jest także przyspieszenie tempa komercjalizacji wyników prac badawczo- -rozwojowych oraz systematyczne podnoszenie jakości szkolnictwa wyższego. Pomimo wprowadzenia szeregu nowych rozwiązań instytucjonalnych oraz wzrostu świadomości proinnowacyjnej wśród polskich przedsiębiorców, wyników, jakie Polska osiągała w dziedzinie innowacji w ostatnich latach nie można uznać ze spektakularne. W efekcie czego przepaść innowacyjna, jaka dzieli nasz kraj od innych państw UE nadal jest znacząca. Podniesienie potencjału innowacyjnego polskiej gospodarki wymaga podjęcia różnorodnych działań w wielu obszarach, umożliwiających w szczególności przejście od modelu rozwoju opartego na imitacji do modelu rozwoju opartego na innowacjach. Budowaniu przewag konkurencyjnych służyć mają m.in. własne rozwiązania innowacyjne.
URL http://www.ur.edu.pl/nauka/czasopisma-uniwersytetu-rzeszowskiego-punktowane-przez-ministerstwo/nierownosci-spoleczne-a-wzrost-gospodarczy/zeszyt-nr-42
Languagepl polski
File
Gasz_Dysproporcje_w_zakresie_rozwoju_innowacyjności.pdf 416,43 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrCzłowiek, ekonomia, system w modernizacji dla zintegrowanego rozwoju
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back