Knowledge in open innovation process on an example of pharmaceutical industry

Elżbieta Pohulak-Żołędowska , Arkadiusz Żabiński , Michał Sosnowski

Abstract

The innovation models develop over time, due to market and industry needs. As the main “product” of knowledge economy, innovations (as a concept) are symbolic goods, founded in symbols, not in atoms. This notion causes some consequences typical for information goods, like ease of replication or exchange, zero-marginal replication costs and cheap storage. On the other hand, there is a growing innovation production cost and uncertainty and risk of innovation activity that discourage companies from being innovative. Open innovation model shows the knowledge flows in the “inner” and “outer” sphere of the innovation process. The knowledge has been showed in some aspects: as private good, public good and also as “the commons”. The transition spheres have been showed too. Opening the innovation process is addressed to the costly and risky projects that cause risk aversion amongst entrepreneurs, but without which useful products might have never been produced. The goal of the article is to show the knowledge flow and knowledge transition between innovation actors, its “common” nature and the trial to show the value added in the open innovation process. Methods used are literature and data analysis as well as case study
Author Elżbieta Pohulak-Żołędowska (EMaT / DEaEP)
Elżbieta Pohulak-Żołędowska,,
- Department of Economics and Economic Policy
, Arkadiusz Żabiński (EMaT / DEaEP)
Arkadiusz Żabiński,,
- Department of Economics and Economic Policy
, Michał Sosnowski (EMaT / DEaEP)
Michał Sosnowski,,
- Department of Economics and Economic Policy
Other language title versionsWykorzystanie wiedzy w otwartym procesie innowacyjnym na przykładzie przemysłu farmaceutycznego
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No489
Pages274-289
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishdobra wspólne; innowacje otwarte; wiedza; proces innowacyjny
Keywords in Englishthe commons; open innovation; knowledge; innovation process
Abstract in PolishZmiany w modelach innowacji podążają za potrzebami rynku i przemysłu. Ufundowanie innowacji w symbolach – nie w atomach (materii) – niesie takie konsekwencje, jak łatwość kopiowania czy wymiany, zerowy koszt krańcowy kopiowania czy łatwość przechowywania. Z drugiej strony koszty innowacji rosną, a ryzyko i niepewność działalności innowacyjnej zniechęcają podmioty do takiej formy działalności. Opisany model otwartych innowacji pokazuje przepływ wiedzy w wewnętrznej i zewnętrznej sferze procesu innowacyjnego. Wiedza została ukazana w kilku aspektach – dobra prywatnego, publicznego oraz dobra wspólnego. Pokazano sfery przemiany poszczególnych rodzajów wiedzy. „Otwieranie” procesu innowacyjnego jest adresowane w szczególności do kosztownych projektów, które swoim poziomem ryzyka odstraszają potencjalnych przedsiębiorców, ale bez których nie byłoby produktów zaawansowanych technologicznie. Celem artykułu jest ukazanie przepływu wiedzy i jej przemiany oraz próba wskazania wartości dodanej w tak rozumianym procesie. Zastosowano analizę literatury, danych źródłowych oraz studium przypadku
DOIDOI:10.15611/pn.2017.489.25
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/43869
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Pohulak-Zoledowska_Żabiński_Sosnowski_Knowledge_In_Open_Innovation_Process_2017.pdf 494,8 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back