Ocena udziału sektorów w zróżnicowaniu struktur zatrudnienia w Warszawie i powiatach sąsiadujących w latach 2005–2014

Małgorzata Markowska , Andrzej Sokołowski

Abstract

Celem pracy jest identyfikacja zróżnicowania struktur (kształtu i skali) zatrudnienia w Warszawie i powiatach sąsiednich w ujęciu dynamicznym oraz ocena znaczenia sektorów gospodarki w tym zróżnicowaniu. W pracy przedstawiono wyniki oceny udziału takich sektorów, jak: rolnictwo, przemysł oraz usługi, w podziale na handel, usługi finansowe oraz pozostałe usługi, w zróżnicowaniu struktur zatrudnienia w Warszawie i powiatach, które ze stolicą sąsiadują, czyli: legionowskim, mińskim, otwockim, wołomińskim, piaseczyńskim, pruszkowskim oraz warszawskim zachodnim. Badanie przeprowadzono w latach 2005–2014, a do realizacji celu pracy wykorzystano – w porównaniach przestrzennych – miary oceniające udział składnika w zróżnicowaniu (niepodobieństwie) dwóch struktur. Miara URij pozwala na ocenę udziału i-tego składnika w niepodobieństwie rozmiaru dwóch struktur, zaś miara UKij – w niepodobieństwie kształtu struktur. Uzyskane wyniki pozwalają zarówno na dokonywanie porównań dla poszczególnych sektorów w konkretnych powiatach, jak i na porównywanie powiatów dla konkretnego sektora. Odnośnie rozmiaru struktury zauważono zdominowanie przez Warszawę miar udziału poszczególnych sektorów w niepodobieństwie struktury zatrudnienia oraz fakt, że hierarchia powiatów (poza piaseczyńskim) nie ulegała zmianom. W zakresie kształtu struktur stwierdzono zdecydowanie wyższy udział przemysłu i rolnictwa w strukturze zatrudnienia w powiatach ościennych oraz chaotyczne (a przez to trudne do interpretacji) zmiany w usługach finansowych. Przeprowadzone analizy potwierdzają potrzebę osobnego rozważania efektu rozmiaru i efektu kształtu w porównywaniu struktur.
Autor Małgorzata Markowska (EZiT / KGR)
Małgorzata Markowska
- Katedra Gospodarki Regionalnej
, Andrzej Sokołowski
Andrzej Sokołowski
-
Inne wersje tytułuEvaluating the Share of Sectors in Employment Structure Differences between Warsaw and Neighbouring Districts in the Period 2005–2014
Tytuł czasopisma/seriiPrace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, ISSN 2080-1653, e-ISSN 2449-903X, (B 12 pkt)
Rok wydania2017
Tom31
Nr4
Paginacja25-39
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.7
Słowa kluczowe w języku polskimdynamika zmian, niepodobieństwo struktur, NUTS 4, sektory gospodarki, struktura zatrudnienia
Słowa kluczowe w języku angielskimdissimilarity of structures, dynamics of change, employment structure, NUTS 4, sectors of economy
DOIDOI:10.24917/20801653.314
URL http://prace-kgp.up.krakow.pl/issue/view/20801653.314
Językpl polski
Punktacja (całkowita)12
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 12.0, 26-11-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót