Ocena udziału sektorów w zróżnicowaniu struktur zatrudnienia w Warszawie i powiatach sąsiadujących w latach 2005–2014

Małgorzata Markowska , Andrzej Sokołowski

Abstract

Celem pracy jest identyfikacja zróżnicowania struktur (kształtu i skali) zatrudnienia w Warszawie i powiatach sąsiednich w ujęciu dynamicznym oraz ocena znaczenia sektorów gospodarki w tym zróżnicowaniu. W pracy przedstawiono wyniki oceny udziału takich sektorów, jak: rolnictwo, przemysł oraz usługi, w podziale na handel, usługi finansowe oraz pozostałe usługi, w zróżnicowaniu struktur zatrudnienia w Warszawie i powiatach, które ze stolicą sąsiadują, czyli: legionowskim, mińskim, otwockim, wołomińskim, piaseczyńskim, pruszkowskim oraz warszawskim zachodnim. Badanie przeprowadzono w latach 2005–2014, a do realizacji celu pracy wykorzystano – w porównaniach przestrzennych – miary oceniające udział składnika w zróżnicowaniu (niepodobieństwie) dwóch struktur. Miara URij pozwala na ocenę udziału i-tego składnika w niepodobieństwie rozmiaru dwóch struktur, zaś miara UKij – w niepodobieństwie kształtu struktur. Uzyskane wyniki pozwalają zarówno na dokonywanie porównań dla poszczególnych sektorów w konkretnych powiatach, jak i na porównywanie powiatów dla konkretnego sektora. Odnośnie rozmiaru struktury zauważono zdominowanie przez Warszawę miar udziału poszczególnych sektorów w niepodobieństwie struktury zatrudnienia oraz fakt, że hierarchia powiatów (poza piaseczyńskim) nie ulegała zmianom. W zakresie kształtu struktur stwierdzono zdecydowanie wyższy udział przemysłu i rolnictwa w strukturze zatrudnienia w powiatach ościennych oraz chaotyczne (a przez to trudne do interpretacji) zmiany w usługach finansowych. Przeprowadzone analizy potwierdzają potrzebę osobnego rozważania efektu rozmiaru i efektu kształtu w porównywaniu struktur.
Author Małgorzata Markowska (EMaT / DRE)
Małgorzata Markowska,,
- Department of Regional Economy
, Andrzej Sokołowski
Andrzej Sokołowski,,
-
Other language title versionsEvaluating the Share of Sectors in Employment Structure Differences between Warsaw and Neighbouring Districts in the Period 2005–2014
Journal seriesPrace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, ISSN 2080-1653, e-ISSN 2449-903X, (B 12 pkt)
Issue year2017
Vol31
No4
Pages25-39
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishdynamika zmian, niepodobieństwo struktur, NUTS 4, sektory gospodarki, struktura zatrudnienia
Keywords in Englishdissimilarity of structures, dynamics of change, employment structure, NUTS 4, sectors of economy
DOIDOI:10.24917/20801653.314
URL http://prace-kgp.up.krakow.pl/issue/view/20801653.314
Languagepl polski
Score (nominal)12
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 12.0, 26-11-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back