Drivers of strategy and R&D disclosures

Joanna Dyczkowska

Abstract

The paper contributes to the literature on voluntary disclosure of strategy and R&D issues. It refers to disclosures made in the annual reports and at the corporate websites of 69 Polish IT companies. It examines the association between the voluntary disclosure index and company age, size, ownership dispersion, board size, financial performance, leverage and growth prospects. The empirical evidence provided by the research study confirmed that the level of strategy and R&D disclosure was dependent on company age. It was also validated that the larger companies and these listed on the primary market revealed more information on strategy and R&D issues. The study gave evidence that if market capitalization of the company was higher as compared to peer entities managers provided more narratives about the strategy and R&D activities.
Author Joanna Dyczkowska (MISaF / IR / KRC)
Joanna Dyczkowska,,
- Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu
Other language title versionsCzynniki wpływające na ujawnienia strategiczne i badawczo-rozwojowe
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No474
Pages117-132
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishspółki informatyczne, regresja wieloraka, indeks ujawnień strategicznych i badawczo-rozwojowych
Keywords in EnglishIT companies, multiple regression, strategy and R&D disclosure
Abstract in PolishArtykuł wnosi wkład do nurtu literatury z zakresu dobrowolnych ujawnień. Odnosi się do ujawnień strategii oraz kwestii badawczo-rozwojowych (B + R) w raportach rocznych oraz na stronach internetowych 69 polskich spółek informatycznych. W artykule został zbadany związek pomiędzy indeksem dobrowolnych ujawnień a różnymi zmiennymi, obejmującymi: wiek i wielkość spółki, rozproszenie akcjonariatu, wielkość zarządu, rentowność spółki, poziom zadłużenia oraz perspektywę wzrostu. Wyniki przeprowadzonych przez autorkę badań empirycznych potwierdziły, że poziom ujawnień strategii oraz kwestii B + R był zależny od wieku spółki. Ponadto spółki większe i te notowane na rynku podstawowym dostarczały więcej informacji tego rodzaju. Wyniki wskazały również, że spółki o wyższej wartości rynkowej były bardziej chętne do dzielenia się informacjami o strategii i działaniach B + R.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.474.11
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/41372
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Dyczkowska_Drivers_of_strategy_and_r.pdf 472 KB
Score (nominal)10
Citation count*1 (2020-07-03)
Additional fields
Tyt_nrGlobal Challenges of Management Control and Reporting
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back