Przedsiębiorstwa w parkach technologicznych a paradygmat gospodarki opartej na wiedzy

Mateusz Błaszczyk , Leszek Kwieciński , Magdalena Stawicka , Marek Wróblewski

Abstract

The main research aim of this paper is to identify the extent to which companies active in Poland’s technology parks are included in the knowledge-based economy paradigm. The article addresses the question of how such firms fit into the usual set of knowledge-based economy determinants. This question is accompanied by two basic assumptions that may be derived from research reports on economic development policies. First, the knowledge-based economy is a key segment of contemporary capitalism and it may thus be regarded as a pivotal factor of economic growth. Second, technology parks are potentially one of the basic tools to support the development of the knowledge-based economy. In this context, it is possible to hypothesize that technology parks agglomerate businesses that should be the vanguard of the knowledge-based economy. The article presents the results of surveys carried out among companies operating in Polish technology parks. The research focused on three issues: (1) the commitment of companies to R&B, (2) intellectual property rights, and (3) the introduction of product and processes innovations. The analysis of the presented data made it possible to develop a classification of the surveyed enterprises by their approach to the challenges of the knowledge-based economy. The research findings do not make it possible to unequivocally validate the hypothesis that companies active in technology parks play a key role in the development of the knowledge-based economy. In fact, about half of them remain outside the knowledge-based economy paradigm. In conclusion, the paper points to the need to redefine the role of Polish technology parks and their ways of operation.
Author Mateusz Błaszczyk
Mateusz Błaszczyk,,
-
, Leszek Kwieciński
Leszek Kwieciński,,
-
, Magdalena Stawicka (ES / IE / DMa)
Magdalena Stawicka,,
- Department of Macroeconomics
, Marek Wróblewski
Marek Wróblewski,,
-
Journal seriesGospodarka Narodowa, ISSN 0867-0005 , e-ISSN 2300-5238, (B 14 pkt)
Issue year2017
No1
Pages69-94
Publication size in sheets1.25
Keywords in Polishgospodarka oparta na wiedzy, parki technologiczne, polskie przedsiębiorstwa/rezydenci, innowacyjność
Keywords in Englishknowledge-based economy, technology park, innovation
Abstract in PolishCelem artykułu jest weryfikacja stopnia dopasowania się firm-rezydentów polskich parków technologicznych do uwarunkowań gospodarki opartej na wiedzy. Tak postawionemu problemowi towarzyszą dwa podstawowe założenia, które można wywieść z literatury dotyczącej polityki rozwoju gospodarczego. Po pierwsze gospodarka oparta na wiedzy jest kluczowym sektorem współczesnego kapitalizmu, a tym samym obecnie traktowana jest jako zasadniczy czynnik wzrostu gospodarczego. Po drugie parki technologiczne potencjalnie stanowić mogą jedno z najbardziej podstawowych narzędzi polityki wspierania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Można zatem postawić hipotezę, że w parkach technologicznych gromadzą się przedsiębiorstwa, które powinny stanowić awangardę ekonomii wiedzy. W artykule zaprezentowano wyniki badań kwestionariuszowych zrealizowanych wśród przedsiębiorstw działających w polskich parkach technologicznych. Badania te koncentrowały się na trzech kwestiach: (1) zaangażowania firm w działalność B+R, (2) zarządzania prawami własności intelektualnej oraz (3) wprowadzania na rynek innowacji produktowych i procesowych. Analiza przedstawionych danych pozwala opracować typologię firm biorących udział w badaniu uwzględniającą ich podejście do wyzwań stawianych przez gospodarkę wiedzy. Uzyskane wyniki nie pozwalają na jednoznacznie pozytywne rozstrzygnięcie hipotezy o wiodącej roli przedsiębiorstw w parkach technologicznych w gospodarce opartej na wiedzy. W podsumowaniu wskazano na potrzebę przedefiniowania funkcji i sposobów działania polskich parków technologicznych.
URL http://gospodarkanarodowa.sgh.waw.pl/p/gospodarka_narodowa_2017_01_04.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 03-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*5 (2020-02-05)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back