Bezpieczeństwo Internetu rzeczy. Wybrane zagrożenia i sposoby zabezpieczeń na przykładzie systemów produkcyjnych

Artur Rot , Bartosz Blaicke

Abstract

In the opinion of many experts and research companies, issues such as digitization, IT security and the Internet of Things are the phenomena that set the direction for different economy sectors in the past year and will be particularly important in the future. The Internet of Things is expected to find many applications in various fields, like in power engineering, transport, industry, healthcare etc. Its applications improve our lives, but also create new threats and challenges for security architects. Experts are of the opinion that IT security problems from past years are coming back in new devices and giving hackers a lot of opportunities for cyber-attacks. The aim of the article is to describe the concept of the Internet of Things, areas of its applications, but above all, to identify the risks arising from the applications of this concept in practice. The article also includes an overview of the use of the Internet for Things in the area of manufacturing sector, a description of the cyber security risks resulting from widening access to the network of new devices, and an overview of selected existing security countermeasures in this area
Autor Artur Rot (ZIF / IIE / KSI)
Artur Rot
- Katedra Systemów Informacyjnych
, Bartosz Blaicke
Bartosz Blaicke
-
Tytuł czasopisma/seriiZeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, ISSN 2083-1560, (B 7 pkt)
Rok wydania2017
Nr26
Paginacja188-198
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimcyberbezpieczeństwo, Internet rzeczy, podatności, ryzyko, zagrożenia
Słowa kluczowe w języku angielskimCybersecurity, Internet of Things, Risk, Threats, Vulnerabilities
Streszczenie w języku polskimW opinii wielu ekspertów oraz firm analitycznych zagadnienia takie jak cy-fryzacja, bezpieczeństwo IT oraz Internet rzeczy to zjawiska, które wyznaczały kierunek rozwoju poszczególnym branżom gospodarki w minionym roku i będą szczególnie istotne w przyszłości. Wśród nich znajduje się Internet rzeczy, wobec którego oczekuje się, że znajdzie wiele zastosowań w różnych dziedzinach, m.in. w energetyce, transporcie, prze-myśle, opiece zdrowotnej. Jego zastosowania usprawniają nasze życie, ale stwarzają też nowe zagrożenia i stanowią wyzwanie dla architektów systemów bezpieczeństwa. Eks-perci są zdania, że problemy z bezpieczeństwem IT sprzed lat powracają obecnie w nowych urządzeniach i dają hakerom wiele możliwości do cyberataków. Celem artyku-łu jest przybliżenie koncepcji Internetu rzeczy, obszarów jej zastosowań, ale przede wszystkim identyfikacja zagrożeń wynikających z zastosowań tej koncepcji. Artykuł za-wiera również przegląd przypadków użycia Internetu rzeczy w obszarze produkcji, opis zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa wynikających z poszerzania dostępu do sieci nowych urządzeń, a także przegląd istniejących zabezpieczeń w tej dziedzinie
DOIDOI:10.17512/znpcz.2017.2.17
URL http://www.zim.pcz.pl/znwz/home.html
Językpl polski
Plik
Rot_Blaicke_Bezpieczeństwo_Internetu_ rzeczy2017.pdf 890,41 KB
Punktacja (całkowita)7
PunktacjaPunktacja MNiSW = 7.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*5 (2020-11-18)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót