Zachowania asertywne wobec pożyczania pieniędzy członkom rodziny a społeczna odpowiedzialność jednostki

Małgorzata Solarz

Abstract

The following research hypothesis was put forward in the article – assertive behaviours regarding lending money to family members represent the expression of individual social responsibility, since they guarantee fairness in human relationship. Its verification was possible due to the realisation of the article’s objectives, i.e. identifying the motives responsible for lending or declining lending money to family members, which correspond to assertive behaviours, and also presenting the importance of such behaviours in terms of life quality. The basic research methods used in the study were as follows: critical analysis of the subject literature, statistical descriptive methods and the method of diagnostic survey. The empirical data were collected from the national survey studies carried out by the author in 2016. The conducted analyses allowed for the positive verification of the presented research hypothesis.
Author Małgorzata Solarz (EMaT / DFaA)
Małgorzata Solarz,,
- Department of Finance and Accounting
Other language title versionsAssertive Behaviours Regarding Lending Money to Family Members vs. Individual Social Responsibility
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No478
Pages379-391
Publication size in sheets18.95
Keywords in Polishasertywność, finanse osobiste, pożyczka, społeczna odpowiedzialność jednostki
Keywords in Englishassertiveness, personal finance, loan, individual social responsibility
Abstract in PolishW artykule została sformułowana następująca hipoteza badawcza – zachowania asertywne wobec pożyczania pieniędzy członkom rodziny są wyrazem społecznej odpowiedzialności jednostki, gdyż stanowią gwarancję sprawiedliwości w relacjach międzyludzkich. Jej weryfikacja stała się możliwa dzięki realizacji celów artykułu, którymi były rozpoznanie motywów pożyczania bądź niepożyczania pieniędzy członkom rodziny, odpowiadających zachowaniom asertywnym, oraz ukazanie znaczenia tych zachowań dla jakości życia. Podstawowe metody badawcze wykorzystane w pracy to: krytyczna analiza literatury przedmiotu, metody statystyczne, opisowe oraz metoda sondażu diagnostycznego. Dane empiryczne pochodzą z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych przez autorkę w 2016 r. Przeprowadzone analizy pozwoliły pozytywnie zweryfikować postawioną hipotezę badawczą.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.478.35
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/42417
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Solarz_Zachowania_asertywne_wobec_pozyczania_pieniedzy.pdf 2,2 MB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back