Współczesne determinanty rozwoju rachunkowości

Joanna Zuchewicz

Abstract

Accounting, as the type of human creation, remains a subject to various factors influencing its form in place and time in which it is supposed to carry out its tasks. The purpose of this article is an attempt to answer the following questions: How can accounting be currently characterized? Which factors influence its development in practical dimension and which limit its development? The content of the study is focused on discussing the above- mentioned purpose. Firstly, selected definitions of accounting and factors determining its form, defined by accounting researchers in the 90s of the 20th century, were presented. Next the author outlined contemporary trends and factors determining the form of accounting in its practical dimension and assigned the corresponding accounting in adjective categories to them. Based on the carried out discussion, following Polish and foreign literature review including the author’s own scientific and practical experiences, the following conclusion was put forward – contemporary accounting is influenced by the environment in which its system is functioning and mainly by: the condition of civilized development in particular countries,the occurring globalization processes, changes in legislation, tax regulations in particular countries, accounting costs reduction, the development of international companies and the existing ones, as well as the establishment of numerous new financial institutions, more types of valuation objects present in accounting system and also the development towards knowledge based economy
Author Joanna Zuchewicz (EMaT / DFaA)
Joanna Zuchewicz,,
- Department of Finance and Accounting
Other language title versionsContemporary determinants in the development of accounting
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No388
Pages189-197
Keywords in Polishrachunkowość, współczesne determinanty, postać rachunkowości, rozwój rachunkowości, rachunkowość przymiotnikowa
Keywords in Englishaccounting, contemporary determinants, accounting form, accounting development, accounting in adjective categories
Abstract in PolishRachunkowość, jako wytwór człowieka, podlega różnym czynnikom kształtującym jej postać w miejscu i czasie, w którym przychodzi jej realizować swoje zadania. Celem artykułu jest próba znalezienia odpowiedzi na następujące pytania: Jak można obecnie scharakteryzować rachunkowość? Jakie czynniki wpływają na jej rozwój w praktycznym wymiarze, a jakie go ograniczają? Realizacji powyższego celu podporządkowano treść opracowania. W pierwszej kolejności zostały przybliżone wybrane definicje rachunkowości oraz czynniki determinujące jej postać, określone przez środowisko badaczy rachunkowości w latach 90. XX wieku. Następnie autorka określiła współczesne trendy i czynniki determinujące postać rachunkowości w wymiarze praktycznym oraz przypisała im odpowiednią rachunkowość przymiotnikową. Na podstawie przeprowadzonych rozważań, poprzedzonych studiami krajowej i zagranicznej literatury, opartych również na własnych doświadczeniach naukowych i praktycznych, autorka sformułowała następujący wniosek: współczesna rachun- kowość kształtowana jest przez środowisko, w którym funkcjonuje jej system, a w szczególności przez: stan rozwoju cywilizacyjnego poszczególnych krajów, zachodzące procesy globalizacyjne, zmiany w regulacjach prawnych, przepisy podatkowe danego kraju, redukowanie kosztów prowadzenia rachunkowości, rozwój spółek międzynarodowych, rozwój istniejących i powstanie licznych nowych instytucji finansowych, zwiększenie liczby i rodzajów obiektów wyceny w systemie rachunkowości, rozwój w kierunku gospodarki opartej na wiedzy
DOIDOI:10.15611/pn.2015.388.19
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Zuchewicz_Wspolczesne_determinanty_rozwoju_rachunkowosci.pdf 582,03 KB
Score (nominal)10
Citation count*7 (2020-07-31)
Additional fields
Tyt_nrTeoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back