Problemy z racjonalnością w zarządzaniu projektami

Grzegorz Jokiel

Abstract

The article presents many approaches to rationality. There are disscussed various logics of rationality: action and decision-making, matter and methodology, ex ante and ex post, which are often divergent and even contradictory. The impact of these ways of thinking has a strong impact on project management, especially in the various stages of their implementation. Due to the relative nature of rationality, different stakeholders in the project differently perceive the rationality of their decisions and actions. Another logic of action is used by project developers, other decision makers and project sponsors, and another by project manager. The purpose of this article is to refere to these varieties of rationality for project management. On examples from practice, we have discussed the consequences of adopting different logics in project management.
Author Grzegorz Jokiel (ES / DEaOE)
Grzegorz Jokiel,,
- Department of Economics and Organization of Enterprises
Other language title versionsProblems with rationality in project management
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No499
Pages121-130
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishracjonalność, zarządzanie projektami, irracjonalność
Keywords in Englishrationality, project management, irrationality
Abstract in PolishArtykuł przedstawia wiele podejść do racjonalności. Omówione są różne logiki racjonalności działania i podejmowania decyzji, rzeczowa i metodologiczna, ex ante i ex post, które często są ze sobą rozbieżne, a nawet sprzeczne. Wpływ tych sposobów myślenia ma silne oddziaływanie na zarządzanie projektami, zwłaszcza w różnych etapach ich realizacji. Ze względu na relatywną naturę racjonalności różni interesariusze projektu inaczej postrzegają racjonalność podejmowanych przez siebie decyzji i działań. Inną logiką działania posługują się wykonawcy zadań projektowych, inną decydenci i sponsorzy projektu, a jeszcze inną posługuje się kierownik projektu. Celem artykułu jest odniesienie tych odmian racjonalności do zarządzania projektami. Na zaobserwowanych przez autora przykładach z praktyki zostały omówione konsekwencje, jakie wywołuje przyjmowanie odmiennych logik postępowania w projektach.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.499.12
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Jokiel_Problemy_z_racjonalnoscia_w_zarzadzaniu_projektami.pdf 785,35 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back