Edukacja finansowa osób starszych jako instrument ograniczania ryzyka wiktymizacji na rynku bankowym i parabankowym

Małgorzata Solarz , Magdalena Rogalska

Abstract

The following research hypothesis was put forward and positively verified in the article – financial education constitutes an important instrument for reducing the risk of senior citizens’ victimization, which prevents their financial exclusion. The following research methods were used: critical analysis of the subject literature, statistical methods and the diagnostic survey, which allowed the realization of the article objectives among which the following are included: diagnosing the level of financial awareness of senior citizens and presenting the selected educational activities addressed to Polish seniors, which aim at minimizing the risk of victimization occurring at the banking and shadow banking market. The empirical data necessary to perform the analyses originate from the OECD report and the author’s survey studies carried out in November 2015 within the sample of 50 senior citizens residing in Lower Silesia region.
Author Małgorzata Solarz (EMaT / DFaA)
Małgorzata Solarz,,
- Department of Finance and Accounting
, Magdalena Rogalska
Magdalena Rogalska,,
-
Other language title versionsFinancial Education of Senior Citizens as an Instrument for Reducing the Risk of Victimization on the Banking and Shadow Banking Market
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No478
Pages392-406
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishedukacja finansowa, finanse osobiste, wiktymizacja, świadomość finansowa, wykluczenie finansowe, zrównoważony rozwój
Keywords in Englishfinancial education, personal finance, victimization, financial literacy, financial exclusion, sustainable development
Abstract in PolishW artykule została postawiona i pozytywnie zweryfikowana hipoteza badawcza – edukacja finansowa, będąc istotnym instrumentem podnoszenia świadomości finansowej, przyczynia się do ograniczania ryzyka wiktymizacji osób starszych, a tym samym zapobiega ich wykluczeniu finansowemu. Wykorzystane metody badawcze: krytyczna analiza literatury przedmiotu, metody statystyczne i sondaż diagnostyczny umożliwiły realizację celów artykułu, do których należą: zdiagnozowanie poziomu świadomości finansowej osób starszych oraz przedstawienie wybranych działań edukacyjnych skierowanych do polskich seniorów, które mają minimalizować ryzyko wiktymizacji występujące na rynku bankowym i parabankowym. Niezbędne do dokonania analiz dane empiryczne pochodzą z raportu OECD i badań własnych przeprowadzonych z wykorzystaniem ankiety w listopadzie 2015 r. na próbie 50 osób starszych zamieszkałych na Dolnym Śląsku.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.478.36
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/42418
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Solarz_Rogalska_Edukacja_finansowa_osob_starszych_jako.pdf 2,59 MB
Score (nominal)10
Citation count*1 (2020-07-12)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back