Rozwój działalności badawczo-rozwojowej w sektorze IT – studium przypadku SISMS Sp. z o.o

Grzegorz Krzos , Janusz Kolbusz , Krystian Olek

Abstract

As a result of pilot studies, it was noted that most enterprises in the IT industry in Lower Silesia do not have separate departments/companies responsible for research and development (76%). The authors decided to find the reasons for this state by selecting a pilot study and an in-depth company SISMS Sp. z o.o., which this department has been running for 2 years. The issue of research and development (R&D) activities of IT enterprises is, in the opinion of the authors, an important and current element of innovative activity, which should have an impact on the attractiveness and competitiveness of each nterprise. For this reason, the main goal of the article is to try to identify the reasons for the creation, scope of action and determine the consequences of the formally separated research and development activity of an enterprise operating in the IT industry. The results from the conducted study provide interesting conclusions, firstly the main reason for the separation of the R&D department was the requirement for a competition for EU funding, otherwise the activity would not be separated in the organizational structure, secondly the R&D department’s activity increases the attractiveness of the company from the recruitment perspective as an attractive employer and clients perspective, because the R&D activity will provide them new values in the form of new improved products/services of the company. In turn, in the opinion of the management board of SISMS the purpose of R&D activity should create new or significantly improved products that will provide the company with new revenues and increase its competitiveness
Author Grzegorz Krzos (MISaF / IOaM / KTOiZ)
Grzegorz Krzos,,
- Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
, Janusz Kolbusz
Janusz Kolbusz,,
-
, Krystian Olek (MISaF / IOaM / KTOiZ)
Krystian Olek,,
- Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania
Journal seriesStudia i Prace WNEiZ US, [Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania do 2015], ISSN 2450-7733, e-ISSN 2300-4096, (B 9 pkt)
Issue year2018
No52/2
Pages417-427
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishdziałalność badawczo-rozwojowa, innowacje, zarządzanie projektami
Keywords in Englishresearch and development activities, innovations, UE project management
Abstract in PolishW wyniku badań pilotażowych zauważono, że większość przedsiębiorstw z branży IT na Dolnym Śląsku nie posiada wyodrębnionych działów/spółek badawczo-rozwojowych (76%). Autorzy postanowili znaleźć przyczyny takiego stanu, wybierając na badanie pilotażowe i pogłębione przedsiębiorstwo SISMS Sp. z o.o., które taki dział prowadzi od 2 lat. Problematyka działalności badawczo-rozwojowej (B+R) przedsiębiorstw informatycznych stanowi w opinii autorów ważny i aktualny element działalności innowacyjnej, która powinna mieć wpływ na atrakcyjność i konkurencyjność każdego przedsiębiorstwa. Z tego względu głównym celem artykułu jest próba identyfikacji przyczyn powstania, zakresu działania i określenia skutków wyodrębnionej formalnie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa działającego w branży IT. Wyniki z przeprowadzonego badania dostarczają interesujących wniosków. Po pierwsze, główną przyczyną wyodrębnienia działu B+R był wymóg konkursu o dofinansowanie z Unii Europejskiej. W innym przypadku ta działalność nie byłaby wydzielana w strukturze organizacyjnej. Po drugie, działalność działu B+R podnosi atrakcyjność przedsiębiorstwa z perspektywy rekrutacyjnej jako atrakcyjnego pracodawcy i perspektywy klientów, gdyż działalność B+R dostarczy im nowych wartości w postaci nowych/ulepszonych produktów/usług firmy. Z kolei w opinii zarządu SISMS Sp. z o.o. celem działalności B+R powinno być kreowanie nowych lub znacząco udoskonalonych produktów, które Spółce dostarczą nowych przychodów i podniosą jej konkurencyjność
DOIDOI:10.18276/sip.2018.52/2-32
URL https://wnus.edu.pl/sip/pl/issue/862/article/14410/
Languagepl polski
File
Krzos_Kolbusz_Olek_Rozwój_działalnośc_i_ badawczo-rozwojowej_ w_ sektorze_ IT 2018.pdf 434,24 KB
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back