Zachowania zdrowotne w stylach życia – ujęcie modelowe w kontekście zrównoważonego rozwoju

Grażyna Światowy , Katarzyna Szalonka

Abstract

The aim of this article is to attempt to define and construct a model of health behaviors in line with the sustainable development strategy. Sustainable development means a model of economic development in which satisfying the social needs of current and future generations will be fair. The strategy’s striving is to preserve the natural and cultural heritage for the next generations while guaranteeing socioeconomic development. The article has visual character, it was created on the basis of interdisciplinary literature studies and legal sources. Research results indicate that health behaviors are a complex process and shaped by biological, psychological and social factors. In order to develop health behaviors, a person should have motivation, feel the value of health and the need to save it. The promotion of health, which has been implemented since the end of the 20th century by WHO, shapes awareness, and also human decisions and actions, which imply, among others, effectiveness of the sustainable development policy.
Author Grażyna Światowy (ES / IM / DMR)
Grażyna Światowy,,
- Department of Marketing Research
, Katarzyna Szalonka - University of Wrocław (UWr)
Katarzyna Szalonka,,
-
Other language title versionsHealth behaviors in lifestyles – model approach in the context of sustainable development
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2018
No4 [CD]
Pages539-549
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishzachowania zdrowotne, style życia, zdrowie, zrównoważony rozwój
Keywords in Englishhealth behaviors, lifestyles, health, sustainable development
Abstract in PolishCelem niniejszego artykułu jest podjęcie próby zdefiniowania i skonstruowania modelu zachowań zdrowotnych, zgodnego ze strategią zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój oznacza model rozwoju gospodarczego, w którym zaspokajanie potrzeb społecznych obecnych i przyszłych pokoleń, będzie sprawiedliwe. Dążeniem strategii jest zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego dla następnych pokoleń, przy jednoczesnym zagwarantowaniu rozwoju społeczno – ekonomicznego. Artykuł ma charakter poglądowy, powstał w oparciu o interdyscyplinarne studia literaturowe i źródła prawne. Wyniki badań wskazują na to, że zachowania zdrowotne są procesem złożonym i ukształtowanym przez czynniki biologiczne, psychologiczne i społeczne. Aby wykształcić zachowania zdrowotne, człowiek powinien mieć motywację, doceniać wartość zdrowia oraz potrzebę jego zachowania. Realizowana od końca XX w. przez WHO promocja zdrowia kształtuje świadomość oraz decyzje i działania człowieka, które implikują m.in. skuteczność polityki zrównoważonego rozwoju.
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back