Law and economics analysis of housing policy

Maciej Kamiński

Abstract

The main aim of this paper is to verify the possibility of law and economics analysis in the field of housing policy. The object of the research is a housing policy model defined as the entirety of the legal acts regulating the actions of the state in reference to housing policy. The research is based on the new institutional economy, and law and economics analysis method. The theoretical part provides an overview of the main definitions of law & economics (LE), e.g. institution, contracts, transactions, property rights theory, transactions costs, with reference to the housing policy issues. Additionally, the criterions for efficiency ratings are presented (Pareto, Kaldor-Hicks, Caose claim, Posner) and the author’s proposal of defining housing policy is given. The empirical part is a comparative analysis of selected social housing policy programmes from the USA (LIHTC), the Netherlands (woningcorporaties) and Poland (TBS) at the viewpoint of the efficiency criteria.
Author Maciej Kamiński (EMaT)
Maciej Kamiński,,
- Faculty of Economics, Management and Tourism
Other language title versionsAnaliza prawna i ekonomiczna polityki mieszkaniowej
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (N/A 20 pkt)
Issue year2020
Vol64
No1
Pages76-88
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishpolityka mieszkaniowa, prawo i ekonomia, nowa ekonomia instytucjonalna, mieszkalnictwo
Keywords in Englishhousing policy, law and economics, new institutional economy, housing policy Model
Abstract in PolishCelem opracowania jest empiryczna weryfikacja możliwości zastosowania podejścia ekonomii prawa do analizy uwarunkowań prawnych w zakresie polityki mieszkaniowej. Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem nowej ekonomii instytucjonalnej metodą ekonomicznej analizy prawa. W części teoretycznej zaprezentowano przegląd głównych definicji właściwych dla nowej ekonomii instytucjonalnej oraz ekonomicznej analizy prawa wraz z odniesieniem ich do uwarunkowań polityki mieszkaniowej, takich jak: instytucje, kontrakty, transakcje, teoria praw własności, koszty transakcyjne. Dodatkowo przedstawiono kryteria oceny efektywności (efektywność Pareto, kryterium Kaldora-Hicksa, teoremat Coase’a, Posnera) oraz zaproponowano autorską definicję modelu polityki mieszkaniowej. W części teoretycznej zaprezentowano relacje między strukturą własnościową a jakością zasobu mieszkaniowego oraz porównanie wybranych programów mieszkaniowych z USA (LIHTC), Holandii (Woningcorporaties) oraz Polski (TBS).
DOIDOI:10.15611/pn.2020.1.07
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/144292
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Kaminski_Law_and_economics_analysis_of_housing_policy.pdf 1,29 MB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back