Wirtualizacja infrastruktury informatycznej w środowisku akademickim. Studium przypadku z zastosowaniem technologii VDI

Artur Rot , Paweł Chrobak

Abstract

Implementing virtualization technologies in higher education has many benefits, including better use of IT resources, higher performance, the ability to dynamic optimization of software environments, reduction of future IT infrastructure costs, lower operating expenses, lower failure rates. This article describes the economic and organizational premises for implementing VDI (Virtual Desktop Infrastructure) solutions in academic institutions. The analysis of laboratory infrastructure makes it possible to better understand the wide range of VDI adaptability and the range of benefits received by IT administrators and academics. A case study of a model solution at the Wroclaw University of Economics, which includes more than 300 zero client terminals and more than 500 virtualized systems for students in 11 laboratories, has been presented in the paper. The article also presents selected experiences from the project and comments that can be key to successful implementation of VDI infrastructure. The implementation is based on the VMware Horizon View environment
Author Artur Rot (MISaF / IBI / DISD)
Artur Rot,,
- Department of Information Systems Design
, Paweł Chrobak (MISaF / IBI / DIT)
Paweł Chrobak,,
- Department of Information Technologies
Journal seriesZeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, ISSN 2083-1560, (B 7 pkt)
Issue year2017
No26
Pages167-177
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishchmura prywatna, infrastruktura VDI, laboratorium dydaktyczne, VMware Horizon View, wirtualizacja
Keywords in Englishacademic IT laboratory, private cloud, VDI infrastructure, virtualization, VMware Horizon View
Abstract in PolishWdrożenie na uczelniach wyższych technologii wirtualnych pozwala uzy-skać szereg korzyści, wśród których najważniejsze to: lepsze wykorzystanie zasobów in-formatycznych oraz wyższa ich wydajność, możliwość dynamicznej optymalizacji śro-dowisk oprogramowania, ograniczenie kosztów przyszłej rozbudowy infrastruktury IT, niższe nakłady operacyjne, wyższy stopień bezawaryjności i zapewnienie ciągłości dzia-łania systemów informatycznych. W artykule opisano przesłanki ekonomiczne i organiza-cyjne przemawiające za wdrażaniem rozwiązań VDI (ang. Virtual Desktop Infrastructure) w ośrodkach dydaktycznych uczelni wyższych. Przeprowadzona analiza infrastruktury la-boratoryjnej pozwala lepiej zrozumieć szerokie możliwość adaptacji VDI oraz wachlarz korzyści, jakie otrzymują administratorzy i pracownicy naukowo-dydaktyczni. Oprócz analizy korzyści przedstawiono studium przypadku wdrożenia modelowego rozwiązania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, które obejmuje ponad 300 terminali ty-pu zero client i ponad 500 zwirtualizowanych systemów udostępnianych studentom w 11 laboratoriach. W artykule przedstawiono także wybrane doświadczenia z realizacji pro-jektu oraz uwagi, których omówienie i zrozumienie może być kluczowe dla udanego wdrażania infrastruktury VDI. Opisane wdrożenie oparte jest na środowisku VMware Ho-rizon View
DOIDOI:10.17512/znpcz.2017.2.15
URL http://www.zim.pcz.pl/znwz/home.html
Languagepl polski
File
Rot_Chrobak_Wirtualizacja_infrastruktury_ informatycznej2017.pdf 891,15 KB
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 7.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2020-07-03)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back