Teoriopoznawcze oraz metodyczno-metodologiczne problemy gromadzenia i wykorzystania informacji w realizacji lokalnej strategii zrównoważonego i trwałego rozwoju (na przykładzie wybranych gmin Dolnego Śląska, Ziemi Lubuskiej i Wielkopolski)

Stanisław Czaja

Abstract

The author presented the results of analysis of quality of community datasets, which are necessary in the realization of local sustainable development strategies. He discussed the ways of their creation and utilization, especially in frames of local information policy. The research concerned 87 communities of Lower Silesia, Lubuska Province and Wielkopolska. Critical analysis of these cases permitted to formulate some conclusions and recommendations. The author characterized local development strategies. He presented the opinions of quality of used information collection as well as its usefulness. He presented cognitive and methodological challenges of local informative processes and discussed the problem of credibility of data, information and coefficients used in local development strategies. He estimated local information policies in studied communities
Autor Stanisław Czaja (NE / IEi / KEE)
Stanisław Czaja
- Katedra Ekonomii Ekologicznej
Inne wersje tytułuTheoretical, cognitive and methodological problems of accumulation and utilization of information in the realization of local sus- tainable development strategy (on the example of chosen of Lower Silesia, Lubuska Province and Wielkopolska communities)
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Rok wydania2015
Nr409
Paginacja84-101
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.85
Słowa kluczowe w języku polskiminformacja, lokalna strategia zrównoważonego rozwoju, gmina, lokalna polityka informacyjna
Słowa kluczowe w języku angielskiminformation, local sustainable development strategy, community, local information policy
Streszczenie w języku polskimW artykule przedstawiono wyniki analizy jakości gminnych zbiorów informacji niezbędnych w realizacji lokalnych strategii zrównoważonego i trwałego rozwoju. Omówiono też sposoby ich tworzenia i wykorzystania, zwłaszcza w ramach samorządowej polityki informacyjnej. Na podstawie badania, które objęło 87 gmin Dolnego Śląska, Ziemi Lubuskiej i Wielkopolski, oraz krytycznej analizy tych przypadków sformułowano wnioski i rekomendacje. W artykule scharakteryzowano lokalne strategie rozwoju, a także przedstawiono oceny jakości wykorzystywanych zbiorów informacji oraz ich użyteczność. Zaprezentowano poznawcze i metodyczno-metodologiczne wyzwania lokalnych procesów informacyjnych oraz omówiono problem wiarygodności danych, informacji i wskaźników wykorzystywanych w lokalnych strategiach rozwoju. Ocenie zostały też poddane lokalne polityki informacyjne w badanych gminach
DOIDOI:10.15611/pn.2015.409.06
Językpl polski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); autorska oryginalna; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); po opublikowaniu
Plik
Czaja_Teoriopoznawcze_oraz_metodyczno_metodologiczne_problemy.pdf 559,14 KB
Punktacja (całkowita)10
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót