Annual financial statements, the importance of other comprehensive income

Grzegorz Warzocha

Abstract

The objective of the research was to verify whether the financial information presented in other comprehensive income has a material impact on the statement of total comprehensive income and financial statements viewed as a whole. The research focused primarily on the presentation requirements defined by the International Accounting Standard IAS 1 Presentation of Financial Statements and study of the annual reports filed in 2014-2016 by the WIG 20 constituent companies listed on the Warsaw Stock Exchange. In order to assess whether the impact of the financial information reported in other comprehensive income is material, relevant concepts of materiality were applied. It was tentatively assumed that the financial information presented in other comprehensive statement will be material. The results of the conducted research study confirmed in general this assumption.
Author Grzegorz Warzocha (MISaF / IR / KRFiK)
Grzegorz Warzocha,,
- Katedra Rachunkowości Finansowej i Kontroli
Other language title versionsRoczne sprawozdanie finansowe, wpływ sprawozdania z pozostałych całkowitych dochodów
Journal seriesFinancial Sciences. Nauki o Finansach, [Nauki o Finansach], ISSN 2080-5993, e-ISSN 2449-9811, (B 14 pkt)
Issue year2018
Vol23
No2
Pages90-101
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishpozostałe całkowite dochody, sprawozdanie finansowe, sprawozdawczość finansowa
Keywords in Englishother comprehensive income, financial statements, financial reporting
Abstract in PolishCelem przeprowadzonych badań była weryfikacja, czy informacje finansowe prezentowane w pozostałych całkowitych dochodach mają istotny wpływ na sprawozdanie z całkowitych dochodów i sprawozdanie finansowe jako całość. Badania koncentrowały się przede wszystkim na analizie wymogów zdefiniowanych w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości MSR 1 Prezentacja Sprawozdań Finansowych oraz analizie raportów rocznych za lata 2014-2016, opublikowanych przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i wchodzące w skład indeksu WIG20. W celu dokonania oceny, czy wpływ informacji finansowych prezentowanych w pozostałych całkowitych dochodach jest istotny, zastosowano powszechnie stosowane koncepcje pomiaru istotności. Przyjęto tezę badawczą, że informacje finansowe prezentowane w pozostałych całkowitych dochodach są istotne. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdziły, co do zasady, poprawność przyjętej tezy.
DOIDOI:10.15611/fins.2018.2.07
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/50911
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Warzocha_Annual_financial_statements_the_importance.pdf 314,2 KB
Score (nominal)14
ScoreMinisterial score = 14.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back