Methodical dilemmas in research on small enterprise social irresponsibility

Agnieszka Sokołowska-Durkalec

Abstract

The issue of social irresponsibility, especially of a small enterprise, is a category that has been still insufficiently identified both in its theory and in management practice. The aim of this epistemological article is to identify methodical dilemmas in research on social irresponsibility of a small enterprise. The article presents: a proposal of the notion definition, assumptions for the concept of the social irresponsibility of a small enterprise and selected methodical dilemmas related to the research issue and basic research assumptions, the research object, research methodology, the course of the research process and concluding. The key conclusion resulting from the considerations discussed in the article is a postulate on a need to include the analysis of socially irresponsible activities of a small enterprise to the assessment of its social responsibility state in order to objectify its measurement and description
Author Agnieszka Sokołowska-Durkalec (EMaT / DES)
Agnieszka Sokołowska-Durkalec,,
- Department of Enterprise Studies
Other language title versionsDylematy metodyczne w badaniach nad społeczną nieodpowiedzialnością małego przedsiębiorstwa
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No520
Pages128-135
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishspołeczna nieodpowiedzialność przedsiębiorstwa, społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwo, dylematy metodyczne
Keywords in Englishsocial irresponsibility of enterprise, social responsibility of enterprise, small enterprise, methodical dilemmas
Abstract in PolishProblematyka społecznej nieodpowiedzialności, zwłaszcza małego przedsiębiorstwa, jest kategorią wciąż niedostatecznie rozpoznaną zarówno w teorii, jak i praktyce zarządzania. Celem artykułu o charakterze teoriopoznawczym jest identyfikacja dylematów metodycznych w badaniach nad społeczną nieodpowiedzialnością małego przedsiębiorstwa. Zaprezentowano w nim: propozycję zdefiniowania pojęcia, założenia dla koncepcji społecznej nieodpowiedzialności małego przedsiębiorstwa oraz wybrane dylematy metodyczne związane z problematyką badawczą i podstawowymi założeniami badawczymi, obiektem badań, metodyką badań, przebiegiem procesu badawczego i wnioskowaniem. Kluczowym wnioskiem z zamieszonych w artykule rozważań jest postulat o potrzebie włączania analizy społecznie nieodpowiedzialnych działań małego przedsiębiorstwa do oceny stanu jego społecznej odpowiedzialności celem zobiektywizowania jej pomiaru i opisu
DOIDOI:10.15611/pn.2018.520.11
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Sokolowska-Drukalec_A_Methodical_Dilemmas_In_Research_On_Small_Enterprise_2018.pdf 757,57 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back