The role of the competition protection authority in the French legal system

Jan Gola

Abstract

Aim: The purpose of the paper is presentation of a French body - Autorité de la concurrence - responsible for protecting competition. The paper will discuss its role, characteristic features and judiciary instruments available to the body. Furthermore, the aim of the paper is to place the above-mentioned body of the French economic administration in the pan-European system for protecting competition and pinpointing the competition policy mechanisms it uses. It is essential to analyse available legislation which applies to the institution. Design / Research methods: The core research method applied in the paper is a formal and dogmatic method which allows for identifying the content of applicable legal standards (including the rights and obligations of the body described in the paper and the entities administered by the body) as well as the rules (presented from the point of view of directives and/or with their description) which form the basis for the standards. In addition, the functional analysis method used to analyse how law works in practice was also used. Sources of French law and literature on the competition law were also analysed. Conclusions / findings: The author concluded that the complexity of economic mechanisms requires an extended and transparent system for maintaining correct operation of the competition protecting authorities and bodies in France. He believes that it is one of the foundations of a contemporary democratic state of law which guarantees delivery on the principles of legality and economic freedom. It was demonstrated that the mechanisms available to the French Competition Office comply with the European competition law and may have a positive impact on entrepreneurs' behaviour on the market. Originality / value of the article: The author believes that the topic of the paper is pertinent and original. So far, only few representatives of the public commercial law doctrine devoted their thoughts to the operation of the European competition bodies. What is more, conclusions from the paper may offer some suggestions to the Polish legislator who may adapt solutions used in French law and create a model of competition and sectoral regulation bodies. Implications of the research: An analysis of French legal standards may contribute to continuing research in the commercial administration and to the application of a comparative method in order to formulate some interesting conclusions. In addition, it may also encourage Polish researchers to take up the topic related to the operation of competition bodies also in other EU states
Author Jan Gola (MISaF / KPG) - [inna]
Jan Gola,,
- Katedra Prawa Gospodarczego
- inna
Other language title versionsRola organów ochrony konkurencji we francuskim systemie prawnym
Journal seriesCentral and Eastern European Journal of Management and Economics, ISSN , e-ISSN 2353-9119, (B 8 pkt)
Issue year2017
Vol5
No2
Pages239-249
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishUrząd ds. Konkurencji, prawo francuskie, regulacja
Keywords in EnglishAutorité de la concurrence, French law, regulation
Abstract in PolishCel: Celem artykułu jest przedstawienie funkcjonowania francuskiego organu Autorité de la concurrence, który odpowiedzialny jest za ochronę konkurencji. Zostanie omówiona jego rola, cechy charakterystyczne oraz instrumenty jurydyczne, którymi się posługuje. Celem opracowanie jest również umiejscowienie wskazanego organu francuskiej administracji gospodarczej w paneuropejskim systemie ochrony konkurencji oraz wskazanie wykorzystywanych przez niego mechanizmów polityki konkurencji. Istotną kwestią jest analiza aktów prawnych odnoszących się Metoda badawcza: Podstawową metodą badawczą zastsowaną w artykule jest metoda formalno-dogmatyczna, która pozwala na ustalenie treści obowiązujących norm prawnych (w tym praw i obowiązków tytułowego organu oraz podmiotów przez niego administrowanych), a także zasad (w ujęciu dyrektywalnym, czy też opisowym), na których się one opierają. Uwzględniono także funkcjonalną metodę analizy, która pozwala badać prawo w działaniu. Przeanalizowane zostały źródła prawa francuskiego oraz literatura z zakresu prawa konkurencji. Wnioski/ustalenia: Autor doszedł do wniosku, że złożoność mechanizmów gospodarczych wymaga rozbudowanego i przejrzystego systemu utrzymania prawidłowości działań organów ochrony konkurencji we Francji. Jego zdaniem jest to jeden z fundamentów współczesnego demokratycznego państwa prawa, gwarantujący realizację zasad legalności oraz wolności gospodarczej. Wykazano, że mechanizmy jurydyczne, którymi dysponuje francuski Urząd ds. Konkurencji są zgodne z europejskim prawem konkurencji oraz mogą wpłynąć pozytwynie na funkcjonowanie przedsiębiorców na rynku. Oryginalność / wartość artykułu: Zdaniem autora temat jest aktualny i oryginalny. Dotychczas niewielu przedstawicieli doktryny prawa gospodarczego publicznego zajmowało się istotą funkcjonowania europejskich organów konkurencji. Ponadto wnioski wskazane w opracowaniu mogą stanowić pewną propozycję dla polskiego ustawodawcy, który może przyjąć rozwiązania prawa francuskiego tworząc model organów konkurencji i regulacji sektorowej. Implikacje badań: Przeanalizowanie francuskich norm prawnych może stanowić przyczynek do dalszych badań nad administracją gospodarczą oraz do stosowania metody komparatystycznej do formułowania ciekawych wniosków. Ponadto może zachęcić badaczy do podjęcia tematyki związanej z funkcjonowaniem organów konkurencji również w innych państwach Unii Europejskiej.
URL http://dx.doi.org/10.29015/ceejme.629
Languageen angielski
File
Gola_The_ role_ of_ the_ competition2017.pdf 527,55 KB
Not used for evaluationyes
Score (nominal)0
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back