Kulturowe uwarunkowania rachunkowości chińskiej w świetle idei konfucjanizmu

Jacek Adamek

Abstract

The past and current status of Chinese accounting is the result of many deter- minants’ influence, among which these of cultural nature are considered especially important. Besides, over five thousand years of The Middle Kingdom history also represents the time of accounting measurement and disclosure system development subject to challenges imposed on it by the environment in which it was functioning influenced by, among others, Taoism, Buddhism, Feng Shui, or Confucianism. These factors, by establishing the, so called, cultural space, according to many researchers active in this subject matter, became an important element determining both historical and present picture of Chinese accounting. The objective of the hereby article is an attempt to present relations occurring between culture and accounting in the perspective of relations observed between the system of accounting disclosures in The Middle Kingdom and the idea of Confucianism, i.e. the philosophical and religious system. The leading hypothesis of this study is the statement that: cultural element constitutes an important component determining the accounting system . The article content is based on professional literature analysis referring to problems constituting the subject matter of the conducted discussion.
Author Jacek Adamek (EMaT / DFaA)
Jacek Adamek,,
- Department of Finance and Accounting
Journal seriesNauki o Finansach, ISSN 2080-5993, e-ISSN 2449-9811, (B 14 pkt)
Issue year2012
No3 (12)
Pages43-57
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishkultura, rachunkowość, konfucjanizm, Chiny
Keywords in Englishculture, accountancy, confucianism, China
Abstract in PolishPrzeszłość oraz aktualna postać chińskiej rachunkowości są wypadkową od - działywania wielu determinant, wśród których tym o charakterze kulturowym przypisuje się ogromne znaczenie. Ponad pięć tysięcy lat historii Kraju Środka to także czas rozwoju syste - mu pomiaru i ujawnień rachunkowych, podporządkowanego wyzwaniom, jakie wobec niego formułowało środowisko jego funkcjonowania, kształtowane m.in. przez taoizm, buddyzm, feng shui czy konfucjanizm. Czynniki te, tworząc tzw. przestrzeń kulturową, według wielu badaczy tej problematyki stały się ważnym elementem determinującym zarówno historyczny, jak i teraźniejszy obraz chińskiej rachunkowości. Celem powyższego artykułu jest próba uka - zania związków zachodzących pomiędzy kulturą i rachunkowością w świetle relacji, jakie występują między systemem ujawnień rachunkowych Kraju Środka a ideą konfucjanizmu, czy - li systemem filozoficzno-religijnym . Hipotezą poniższego opracowania staje się stwierdzenie, iż: pierwiastek kulturowy jest ważnym elementem determinującym kształt rachunkowości . Treść artykułu opiera się na studiach literatury tematu dotyczącej zagadnień będących przed - miotem prowadzonych w nim rozważań.
Languagepl polski
Score (nominal)8
Citation count*3 (2020-08-09)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back