O pojęciu jakości w pomiarze efektów pracy uniwersytetu

Józef Dziechciarz

Abstract

The concept of the quality of consumer products and services is fairly well defined. Although today quality of life, including quality of education and training, is a commonly discussed topic, one has to admit that the evaluation system of educational processes and the quality of work of educational institutions is surprisingly low. At the same time, the modernization processes in the system of universities forces basing development decisions , including funding, on achieved indicators of work effects of universities. Existing, domestic and international, external and internal quality assurance systems of university work have been criticized for arbitrariness, unilateralism (eg. the criteria exclusively on the results of teaching, or solely on the results of research), ambiguity of the methodology, unreliability of sources of used data, etc. This means that further inquiry to identify their strengths and weaknesses as well as the directions of their consolidation in the complex policy tool for scientific, educational and social decisions is necessary.
Author Józef Dziechciarz (MISaF / IZM / KEBO)
Józef Dziechciarz,,
- Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych
Other language title versionsQuality definition in the university performance measurement
Journal seriesEkonometria, ISSN 1507-3866 , e-ISSN 2449-9994, (B 14 pkt)
Issue year2015
No4 (50)
Pages79-91
Keywords in Polishjakość edukacji, system zapewniania jakości pracy uniwersytetu, pomiar jakości pracy uniwersytetu
Keywords in Englishquality of education, university quality assurance system, university’s quality of work measurement
Abstract in PolishPojęcie jakości produktów i usług konsumpcyjnych jest dość dobrze zdefiniowane. W społeczeństwie, w którym powszechnie dyskutuje się o jakości życia, w tym kształcenia i szkoleń, uczciwie trzeba przyznać, że system oceny procesów edukacyjnych i jakości pracy instytucji edukacyjnych jest zaskakująco niski. Tymczasem procesy modernizacyjne w systemie uniwersytetów wymuszają oparcie decyzji rozwojowych, w tym o finansowaniu, na osiągniętych wskaźnikach efektów pracy uczelni. Istniejące, zarówno krajowe, jak i międzynarodowe, zewnętrzne i wewnętrzne systemy zapewniania jakości pracy uniwersytetu są krytykowane za arbitralność, jednostronność (np. akcent wyłącznie na wyniki dydaktyki albo wyłącznie na wyniki badań naukowych), niejasność metodyki, niewiarygodność źródeł używanych danych itp. To oznacza, że konieczne są dalsze prace nad identyfikacją ich słabych i mocnych stron oraz nad kierunkami ich konsolidacji w kompleksowe narzędzie polityki naukowej, edukacyjnej i społecznej.
DOIDOI:10.15611/ekt.2015.4.05
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Dziechciarz_O_pojeciu_jakosci_w_pomiarze.pdf 343,31 KB
Score (nominal)14
Citation count*5 (2017-06-20)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back