Praktyka w zakresie upubliczniania sprawozdań przez fundacje w Polsce – studium przypadku fundacji banków komercyjnych

Teresa Orzeszko , Melania Bąk

Abstract

The purpose of the article is to evaluate the transparency of commercial banks foundations (research subject) in Poland (research spatial scope) through the prism of reports available at their websites (research subject and empirical material), which were subject to a comparative analysis (research method). The temporal scope of research covered the period from 1991 till the end of February 2017, i.e. the month in which it was conducted. The research required not only having insight in the reports, but also getting acquainted with the regulations referring to foundations reporting as well as the essential subject literature. The article is divided into five parts – apart from the Introduction and Conclusions – including 3 sections: The general characteristics of commercial banks foundations, Requirements in terms of making the reports of commercial banks foundations publically available, Evaluation of the practice for making reports publically available by the foundations of commercial banks on their websites. As a result of carried out research the underlying hypothesis – assuming that the practice for making reports publically available by the foundations of commercial banks in the Internet is different and requires improvement – was positively verified.
Author Teresa Orzeszko (EMaT / DFaA)
Teresa Orzeszko,,
- Department of Finance and Accounting
, Melania Bąk (EMaT / DFaA)
Melania Bąk,,
- Department of Finance and Accounting
Other language title versionsPractice for Making Reports Publically Available by Foundations in Poland – Case Study of Commercial Banks Foundations
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No479
Pages118-136
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishfundacje bankowe, transparentność/jawność, upublicznianie/ujawnianie informacji, sprawozdania
Keywords in Englishbank foundations, transparency, informations disclosure, reports
Abstract in PolishCelem artykułu jest ocena transparentności fundacji banków komercyjnych (podmiot badań) w Polsce (zakres przestrzenny badań) przez pryzmat sprawozdań dostępnych na ich stronach internetowych (przedmiot badań i materiał empiryczny), które poddano analizie porównawczej (metoda badawcza). Zakres czasowy badań to okres od 1991 r. do końca lutego 2017 r., czyli miesiąca, w którym je przeprowadzono. Badania wymagały zapoznania się z regulacjami z zakresu sprawozdawczości fundacji oraz z niezbędną literaturą przedmiotu. W artykule wyodrębniono rozdziały: Ogólna charakterystyka fundacji banków komercyjnych; Wymogi w zakresie upubliczniania sprawozdań fundacji banków komercyjnych; Ocena praktyki w zakresie udostępniania sprawozdań przez fundacje banków komercyjnych na ich stronach internetowych. W wyniku badań stanowiąca ich podstawę hipoteza zakładająca, że praktyka w zakresie upubliczniania przez fundacje banków komercyjnych sprawozdań w Internecie jest różna i wymaga doskonalenia, została zweryfikowana pozytywnie.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.479.11
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/42555
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Orzeszko_Bak_Praktyka_w_zakresie_upubliczniania_sprawozdan.pdf 1,08 MB
Score (nominal)10
Citation count*1 (2020-08-09)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back