Regional social infrastructure from the perspective of an ageing society

Ewa Szostak

Abstract

This article aims to assess the state of the economy by highlighting the regional aspect from the perspective of an ageing population as well as to analyse the adjustments of the economy structure at the level of Polish regions in the area of silver and white economy to the needs of an ageing society. The age of 65+ was analysed. The rate of change in different regions is different, but the ageing process of society can be noticed everywhere. The creation of a silver and white economy is necessary in the face of ongoing processes. Visible delays in these areas are disturbing. It is the responsibility of the authorities to set goals and methods of their achievement in the field of shaping, for example, labour market policy, social insurance and healthcare. Methods used: descriptive, comparative, statistical analysis, synthesis
Author Ewa Szostak (ES / DEPaERS)
Ewa Szostak,,
- Department of Economic Policy and European Regional Studies
Other language title versionsRegionalna infrastruktura społeczna z punktu widzenia starzenia się społeczeństwa
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No537
Pages103-118
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishstarzenie się, srebrna gospodarka, biała gospodarka, region, województwo
Keywords in Englishageing, silver economy, white economy, region, voivodship
Abstract in PolishCelem artykułu jest analiza dostosowania struktury gospodarki na poziomie polskich regionów w obszarze srebrnej i białej gospodarki do potrzeb społeczeństwa. Do analizy przyjęto wiek 65+. Tempo zmian w poszczególnych regionach jest różne, lecz wszędzie dodatnie. Budowa srebrnej i białej gospodarki jest konieczna wobec zachodzących procesów, a widoczne zapóźnienia są niepokojące. Do obowiązków władzy należy wyznaczanie celów i metod ich osiągania – w zakresie kształtowania np. polityki rynku pracy, ubezpieczeń społecznych czy ochrony zdrowia. W artykule wykorzystano metody: opisową, porównawczą, analizy statystycznej, syntezy
DOIDOI:10.15611/pn.2018.537.10
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/122121
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Szostak_Regional_social_infrastructure_from_the_perspective.pdf 1,34 MB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back