Wymóg zatrudnienia w formie umowy o pracę w Prawie zamówień publicznych

Cezary Pawlonka

Abstract

Common work under the civil law agreement in Poland is incompatible with the flexicurity strategy of the European Union labor market. Numerous examples of abuse against employees working under non-standard work agreement in Poland illustrate the low quality of employment in this form. In connection with the above, the legislator implement a prohibition of employing workers performing services or construction works on public contracts under the civil law contract, even if the employee wishes to conclude such an agreement. This provision has aim to reduce the segmentation of the Polish labor market. The article examines the stories and significance of the employment contract in social sciences. Furthermore has been presented the essence of non-standard work and a detailed comparison of the Polish labor market with the EU employment policy objectives. The author’s qualitative research presented in the article was conducted among young people working under civil law employment
Author Cezary Pawlonka (WUE)
Cezary Pawlonka,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsObligation to employ a worker as a standard form in Public Procurement Law
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No540
Pages116-132
Publication size in sheets0.8
Keywords in PolishPrawo zamówień publicznych, rynek pracy, umowa o pracę, umowa-zlecenie, formy zatrudnienia
Keywords in EnglishPublic Procurement Law, labor market, contract of employment, non-typical contract of employment, forms of employment
Abstract in PolishZjawisko powszechnego zatrudniania w Polsce w ramach umowy-zlecenia niezgodne jest ze strategią rynku pracy Unii Europejskiej – flexicurity. Liczne przykłady nadużyć wobec pracowników pracujących w ramach umów niekodeksowych obrazują niską jakość zatrudnienia w tej formie. W związku z powyższym ustawodawca wprowadził zakaz zatrudniania na podstawie umowy-zlecenia w momencie wystąpienia stosunku pracy – jak przy umowie o pracę, osób realizujących usługi lub roboty budowlane przy zamówieniach publicznych, nawet w przypadku chęci zawarcia takiej umowy przez pracownika. Przepis ten ma zmniejszyć segmentację polskiego rynku pracy. W artykule zbadano historię i znaczenie umowy o pracę w naukach społecznych, zaprezentowano istotę pracy niestandardowej oraz dokonano szczegółowego porównania polskiego rynku pracy z unijnymi celami polityki zatrudnienia. Zaprezentowane w artykule badania jakościowe autora przeprowadzone zostały wśród osób młodych, pracujących w ramach zatrudnienia cywilnoprawnego
DOIDOI:10.15611/pn.2018.540.10
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/140921
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Pawlonka_Wymog_zatrudnienia_w_formie_umowy.pdf 708,65 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back