Kreatywne myślenie w tworzeniu procesu innowacji. Zarządzanie emocjami

Katarzyna Wojtoszek

Abstract

Creativity is the way of thinking which involves eliminating the trained way of trouble solving and generatin g new innovative ideas. Unusual , u n- conventional solutions are the essence of creative thinking that may be inspiring and helps discovering non - obvious solutions. Nowadays the ability to creative thinking is becoming the desirable emplo y ee's feature. The creative worker is the innovative one. Creative thinking means also emotions d welling inside of us in every hour of our life. Positive emotions are responsible for better scores. It should be r e- membered that improper managing of emotions may lead to some improper disruption of worked out standards in thinking that may lead to disrup tion in organiz a tion.
Author Katarzyna Wojtoszek (EMaT) - [Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości (WSZiP)]
Katarzyna Wojtoszek,,
- Faculty of Economics, Management and Tourism
- Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości
Journal seriesPrace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, ISSN 2450-3878, (B 6 pkt)
Issue year2015
No36(6)
Pages127-136
Publication size in sheets0.5
Abstract in PolishKreatywność to sposób myśle nia, który polega na wyeliminowaniu w y- uczonego sposobu rozwiązywania problemów i generowaniu nowych inn o- wacyjnych pomysłów. Nietypowe, niekonwencjonalne rozwiązania to istota twórczego myślenia, które jest inspirujące jak również sprzyja odkrywaniu nieoczy wistych rozwiązań. Umiejętność kreatywnego myślenia staję się p o- żądaną kompetencją pracowników. Pracownik kreatywny to pracownik i n- nowacyjny. Kreatywne myślenie to również emocje, które są w każdym z nas, towarzyszą nam w każdej minucie życia. Pozytywne em ocje w organ i- zacji pozwalają na uzyskanie lepszych wyników. Najeży jednak pamiętać, że niewłaściwe zarządzanie emocjami może doprowadzić do zakłócenia wypr a- cowanych już standardów myślowych, co może doprowadzić do zakłóceń w funkcjonowaniu organizacji.
URL http://www.pracenaukowe.wwszip.pl/prace/prace-naukowe-36-.pdf
Languagepl polski
Not used for evaluationyes
Score (nominal)0
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back