The perceived impact of accreditation on the quality of academic accounting education: students` perspective

Ewelina Zarzycka , Joanna Krasodomska , Michał Biernacki

Abstract

The last few years have been a period of intensive accreditation processes concerning accounting majors in Polish universities by institutions which confirm accounting qualifications. Our paper aims to investi- gate the quality of academic education in the context of ACCA accreditation from the perspective of a critical stakeholder group – students. The identification of their views contributes to the ongoing discus- sion surrounding the quality of accounting education, and how it relates to practice. The study is based on an online survey questionnaire. There was a total of 384 responses used in the study, provided by students of three leading Polish universities. We took into consideration the characteristics of our respondents such as gender, age, type of studies, and work experience. The multiple regression analysis allows us to con- clude that accreditation is a factor that moderately influences the quality of accounting education. Stu- dents indicate the subject coverage and difficulties in preparing for accredited exams as highly important factors influencing the education quality. Accreditation and its impact on the quality of education are important and current issues; at the same time, these issues have not been addressed in academic research. The presented study is an attempt to fill the gap in the literature of this field, while also being relevant for practice. The results contribute to a better understanding of accreditation processes and students’ expecta- tions. They may also be useful to more successfully design and develop accounting curricula at higher education institutions which have already been accredited or are considering such a possibility
Author Ewelina Zarzycka - University of Lodz (UŁ)
Ewelina Zarzycka,,
-
, Joanna Krasodomska
Joanna Krasodomska,,
-
, Michał Biernacki (MISaF / IR / DoFAaC)
Michał Biernacki,,
- Department of Financial Accountings and Control
Other language title versionsPostrzeganie wpływu akredytacji na jakość kształcenia w obszarze rachunkowości z perspektywy studentów
Journal seriesZeszyty Teoretyczne Rachunkowości, ISSN 1641-4381, e-ISSN 2391-677X, (B 15 pkt)
Issue year2018
No99 (155)
Pages187-208
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polishkształcenie w zakresie rachunkowości, jakość, kształcenie wyższe, akredytacja
Keywords in Englishaccounting education, quality, higher education, accreditation
Abstract in PolishOstatnie lata to okres wzmożonych procesów akredytacji kierunków związanych z rachunkowością w uczelniach wyższych w Polsce przez instytucje certyfikujące zawód księgowego. Celem artykułu jest ocena jakości nauczania rachunkowości w kontekście akredytacji ACCA z punktu widzenia ich najważniejszych interesariuszy – studentów. Identyfikacja poglądów badanej grupy stanowi ważny głos w dyskusji na temat jakości kształcenia w obszarze rachunkowości oraz jej związków z praktyką. W badaniach wykorzystano kwestionariusz ankiety online. Objęto nimi 384 studentów trzech wiodących uczelni publicznych. W badaniach wzięto pod uwagę takie cechy jak: płeć, wiek, rodzaj studiów, doświadczenie zawodowe. Przeprowadzona analiza regresji pozwoliła stwierdzić, że akredytacja umiarkowanie wpływa na jakość kształcenia w zakresie rachunkowości. Studenci wskazali zmiany w zakresie wiedzy przekazywanej na zajęciach w związku z procesem akredytacji kierunków oraz trudności związane z przygotowaniem się do akredytowanych egzaminów jako istotne czynniki wpływające na jakość edukacji. Akredytacja i jej wpływ na jakość kształcenia to problem ważny i aktualny, a jednocześnie nie podejmowany w pracach naukowych. Przeprowadzone przez autorów badania stanowią próbę wypełnienia luki badawczej w tym zakresie, są także istotne dla praktyki. Ich wyniki mogą bowiem przyczynić się do lepszego zrozumienia procesów akredytacji i oczekiwań studentów w tym względzie, jak również mogą być pomocne w opracowywaniu planów studiów dla uczelni wyższych
DOIDOI:10.5604/01.3001.0012.2943
URL https://ztr.skwp.pl/resources/html/article/details?id=176846
Languageen angielski
File
Zarzycka_Krasodomska_Biernacki_The perceived impact of accreditation2018.pdf 522,11 KB
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back