Wpływ turystyki na rozwój lokalny

Małgorzata Januszewska , Elżbieta Nawrocka

Abstract

The purpose of this article is to identify the course of changes in the area of tourism and their assessment from the perspective of tourism importance in local development in selected municipalities. Subject literature studies were used to explain the relationship essence between tourism and local development as well as one of the aggregate measures of multivariate comparative analysis in order to identify the importance of tourism in local development based on the example of 6 municipalities. Literature references emphasize the extensive diversification of factors considered in analyzing local development and competitiveness, including tourism function development, the choice of which is justified by researchers while applying diverse methodologies. Expert or statistical approach are most frequently used depending on the adopted theoretical basis, which most often takes the form of a tourist function, tourist potential or tourist destination dynamic competitiveness (ex ante) concepts. The highest importance of tourism in local development is observed in Karpacz and Zakopane, whereas the lowest one (among the selected municipalities) in Wisła. The research confirmed that the largest diversification of tourism impact on local development is caused by factors from the group of tourist potential functional resources
Author Małgorzata Januszewska (EMaT / DMaTM)
Małgorzata Januszewska,,
- Department of Marketing and Tourism Management
, Elżbieta Nawrocka (EMaT / DMaTM)
Elżbieta Nawrocka,,
- Department of Marketing and Tourism Management
Other language title versionsThe Impact of Tourism on Local Development
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2015
No379
Pages23-31
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishrozwój lokalny, konkurencyjność, turystyka
Keywords in Englishlocal development, competitiveness, tourism
Abstract in PolishCelem artykułu jest określenie przebiegu zmian w dziedzinie turystyki i ich ocena z punktu widzenia znaczenia turystyki w rozwoju lokalnym w wybranych gminach. Wykorzystano studia literatury do wyjaśnienia istoty związku pomiędzy turystyką a rozwojem lokalnym oraz jedną z miar agregatowych wielowymiarowej analizy porównawczej do określenia znaczenia turystyki w rozwoju lokalnym na przykładzie 6 gmin. W literaturze przedmiotu dostrzega się duże zróżnicowanie czynników branych pod uwagę w analizach rozwoju lokalnego i konkurencyjności, w tym rozwoju funkcji turystycznej, których dobór jest przez badaczy uzasadniany przy zastosowaniu różnych metodyk. Najczęściej wykorzystywane jest podejście eksperckie lub statystyczne i w zależności od przyjętej podstawy teoretycznej, którą stanowią najczęściej koncepcje funkcji turystycznej, potencjału turystycznego, koncepcja konkurencyjności dynamicznej (ex ante) obszaru turystycznego. Największe znaczenie turystyki w rozwoju lokalnym obserwuje się w Karpaczu i Zakopanem, a najmniejsze (z wybranych gmin) w Wiśle. Badania pokazały, że największe zróżnicowanie wpływu turystyki na rozwój lokalny powodują czynniki z grupy zasobów funkcjonalnych potencjału turystycznego
DOIDOI:10.15611/pn.2015.379.02
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Januszewska_wplyw_turystyki_na_rozwoj_lokalny_.pdf 457,61 KB
Score (nominal)10
Citation count*
Additional fields
Tyt_nrGospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back