Czas wolny i jego wykorzystanie a źródła dochodów – wybrane wyniki badań zasobu czasu wolnego studentów

Danuta Miłaszewicz , Grażyna Węgrzyn

Abstract

The aim of the paper is to analyze the structure of free time and how it is used by students under survey, and to show the diversity in spending free time, depending on their professional status. The basic method of collecting the research material was a diagnostic survey, in which the author’s own questionnaire was used. The survey was carried out in March 2018 on a sample of 267 students from two academic centers in Poland. Students turned out to be a very diverse social group in terms of their leisure activities. There were also clear differences in the way of spending free time related to the source of their income. However, the free time of students working professionally for their livelihoods is not spent by them mainly for activities which require more substantial expenditure.
Author Danuta Miłaszewicz - University of Szczecin
Danuta Miłaszewicz,,
-
, Grażyna Węgrzyn (EMaT / DEaEP)
Grażyna Węgrzyn,,
- Department of Economics and Economic Policy
Other language title versionsFree time and its use in relation to sources of income ‒ selected results of resource of free time of students
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2018
No529
Pages205-214
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishczas wolny, formy spędzania czasu wolnego, studenci, badania własne
Keywords in Englishfree time, forms of leisure time use, students, own research
Abstract in PolishPrzedmiotem opracowania jest gospodarowanie czasem wolnym studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia. Celem artykułu jest analiza struktury czasu wolnego i sposobu jego wykorzystania przez badanych studentów oraz pokazanie różnorodności spędzania wolnego czasu w zależności od ich statusu zawodowego. Podstawową metodą pozyskania materiału badawczego była ankieta diagnostyczna, w której wykorzystano własny kwestionariusz autorski. Badanie przeprowadzono w marcu 2018 roku na próbie 267 studentów z dwóch ośrodków akademickich w Polsce. Studenci okazali się bardzo zróżnicowaną grupą społeczną pod względem wybieranych aktywności w czasie wolnym. Wykazano także wyraźne różnice w sposobie spędzania czasu wolnego związane ze źródłem ich utrzymania, przy czym czas wolny studentów pracujących zawodowo na własne utrzymanie nie jest przez nich spędzany głównie w postaci aktywności wymagających znaczniejszych wydatków.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.529.18
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Milaszkiewicz_D_Wegrzyn_G_Czas_Wolny_i_Jego_Wykorzystanie_a_Zrodla_2018.pdf 898,99 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back