Efekt Forrestera w globalnych łańcuchach dostaw - źródła, konsekwencje i sposoby eliminowania

Anna Baraniecka

Abstract

Supply chain management, seems to be a well-known concept, both in theory and in the economic practice. It does not mean, however, that the knowledge of the field is well commercialized and the results obtained in practice will fulfil the hopes of scientists. Numerous difficulties in the realization of supply chain management standards, which are often very difficult to predict by theoreticians, effectively restrict the potential of the 53concept and at the same time they increase the costs of its implementation. One of such restrictions is inappropriate communication between partners in the supply chain, as well as within individual organizations, particularly with regard to planning or forecasting activities. The best described consequence of bad communication and the errors resulting from it in supply chain forecasting is the Forrster Effect, known also as the Bullwhip Effect or Demand Amplification phenomenon. The aim of the paper is to characterize the effect and to show its origins and consequences, as well as to establish the methods of its effective reduction. The objective is obtained by the author by drawing conclusions both on the basis of a thorough literature study as well as own research and professional experience in projects identifying and eliminating the Forrester Effect in supply chains.
Author Anna Baraniecka (EMaT / DSMaL)
Anna Baraniecka,,
- Department of Strategic Management and Logistics
Other language title versionsThe Forrester Effect in the global supply chains - sources, consequences and elimination methods
Journal seriesEkonometria, ISSN 1507-3866 , e-ISSN 2449-9994, (B 14 pkt)
Issue year2017
No2(56)
Pages52-66
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishefekt Forrestera, zarządzanie łańcuchem dostaw, błąd prognozy, Sales and Operations Planning (S&OP)
Keywords in EnglishForrester Effect, supply chain management, forecasting error, sales and operations planning (S&OP)
Abstract in PolishZarządzanie łańcuchem dostaw, na gruncie zarówno teorii, jak i praktyki gospodarczej, wydaje się koncepcją stosukowo dobrze znaną. Nie oznacza to oczywiście, że wiedza z tego zakresu jest dobrze skomercjalizowana, a wyniki osiągane w praktyce spełniają nadzieje naukowców. Liczne trudności w realizacji zasad zarządzania łańcuchem dostaw, których często nie są w stanie przewidzieć teoretycy, skutecznie ograniczają potencjał koncepcji, a jednocześnie zwiększają koszty jej wdrożenia. Jednym z takich ograniczeń jest niewłaściwa komunikacja między partnerami w łańcuchu dostaw, jak również wewnątrz pojedynczych organizacji, szczególnie w obszarze planowania czy prognozowania działań. Najbardziej znanym skutkiem złej komunikacji i wynikających z niej błędów w prognozowaniu w łańcuchu dostaw jest efekt Forrestera, określany również jako efekt byczego bicza czy też efekt akceleracji popytu. Celem niniejszego artykułu jest charakterystyka ww. efektu oraz wskazanie na jego źródła oraz konsekwencje, a jednocześnie ustalenie sposobów na jego skuteczną redukcję. Cel ten autorka realizuje przez wnioskowanie na podstawie zarówno pogłębionych studiów literatury, jak i własnych doświadczeń badawczych i zawodowych związanych z realizacją projektów identyfikujących i eliminujących efekt Forrestera w łańcuchach dostaw.
DOIDOI:10.15611/ekt.2017.2.04
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/44177
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Baraniecka_Efekt_forrestera_w_globalnych_lancuchach.pdf 547,05 KB
Score (nominal)14
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back