Antykryzysowe reformy w Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej

Jerzy Rymarczyk

Abstract

In this article, the author analyses and evaluates the changes already made to the institutional system of the European Economic and Monetary Union in terms of their effectiveness in counteracting crises. Such issues are analysed as tightening the rules on budget deficits, which was reflected in the adoption of the so-called Six-Pack, Two-Pack and Fiscal Pact, the creation of aid funds in the form of the European Financial Stability Mechanism, The European Financial Stability Facility, the European Stability Mechanism(ESM), as an expression of the relativisation of the interpretation of the no bailout principle (Article 125 TFEU), the introduction of the OMT, which envisages the purchase by the ECB of indebted member bonds, the initiative of the creation of the Capital Market Union and the postulate of joint guarantee of loans. In the final part of the article, the author points out the necessity of continuing reform measures in the euro area.
Autor Jerzy Rymarczyk (NE / IEi / KMa)
Jerzy Rymarczyk
- Katedra Makroekonomii
Inne wersje tytułuAnti-crisis reforms in the European Economic and Monetary Union
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Rok wydania2017
Nr498
Paginacja297-305
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku polskimEuropejska Unia Gospodarcza i Walutowa, kryzys finansowy, dwupak, sześciopak, pakt fiskalny, unia bankowa, ESM, OMT
Słowa kluczowe w języku angielskimEuropean Economic and Monetary Union, financial crisis, Two-pack, Six-pack, Fiscal Pact, Banking Union, ESM, OMT
Streszczenie w języku polskimAutor analizuje i ocenia wprowadzone zmiany systemu instytucjonalnego Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej pod kątem ich skuteczności w przeciwdziałaniu kryzysom. Analizowane są takie zagadnienia, jak: zaostrzenie reguł dotyczących deficytów budżetowych, co znalazło odzwierciedlenie w przyjęciu tzw. sześciopaku i dwupaku oraz paktu fiskalnego, utworzenie funduszy pomocowych w formie Europejskiego Mechanizmu Stabilizacji Finansowej; Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej i Europejskiego Mechanizmu Stabilności (ESM), co było wyrazem zrelatywizowania interpretacji zasady no bailout (art. 125 TFUE), wprowadzenie instrumentu Bezpośrednie transakcje monetarne, który zakłada skup przez EBC obligacji zadłużonych krajów członkowskich, utworzenie unii bankowej, inicjatywę utworzenia unii rynku kapitałowego i postulat wspólnego gwarantowania kredytów. W końcowej części artykułu autor wskazuje na konieczność kontynuowania przedsięwzięć reformatorskich w strefie euro.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.498.27
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/81803
Językpl polski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); autorska oryginalna; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); po opublikowaniu
Plik
Rymarczyk_Antykryzysowe_reformy_w_europejskiej_unii_gospodarczej.pdf 299,61 KB
Punktacja (całkowita)10
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót