Prospołeczne i prośrodowiskowe zaangażowanie szkół wyższych w opinii studentów - wyniki badania pilotażowego

Dorota Teneta-Skwiercz

Abstract

The main goal of the article is to identification the students’ position in relation to pro-social and pro-environmental initiatives undertaken by universities. For the purposes of the article, the following research questions were formulated: Do students perceive the legitimacy of universities to undertake pro-social activities, to engage them in the development of the local community? Do they accept universities to take pro-environmental initiatives? A case study was used as a research approach. As part of the targeted selection, the Faculty of Economic Sciences at the University of Economics in Wroclaw was selected. The selection criterion was the availability. The research methods used were: literature analysis, questionnaire surveys and participant observation. The article consists of five parts: introduction, literature review, report from the pilot study, conclusions and summary. The research conducted for the purposes of the article shows that students perceive the need and legitimacy of pro-social and pro-environmental initiatives of the university, although they attribute different meanings to them. There is a big gap between what students expect and the current activity of the university in the diagnosed areas.
Author Dorota Teneta-Skwiercz (ES / DEaOE)
Dorota Teneta-Skwiercz,,
- Department of Economics and Organization of Enterprises
Other language title versionsProsocial and pro-environmental involvement of Universities in the opinion of students – results of the pilot research
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2018
No11
Pages28-35
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishszkoła wyższa, społeczna odpowiedzialność uczelni, interesariusz, działalność prośrodowiskowa, działalność prospołeczna
Keywords in Englishuniversity, social responsibility of the university, stakeholder, pro-environmental activity, pro-social activity
Abstract in PolishGłównym celem opracowania jest identyfikacja stanowiska studentów w odniesieniu do podejmowanych przez szkoły wyższe inicjatyw prospołecznych i prośrodowiskowych. Na potrzeby artykułu sformułowano następujące pytania badawcze: Czy studenci dostrzegają zasadność podejmowania przez uczelnie działalności prospołecznej, angażowania się w rozwój społeczności lokalnej? Czy akceptują podejmowanie przez uczelnie inicjatyw służących ochronie środowiska maturalnego? Jako podejście badawcze zastosowano studium przypadku. W ramach doboru celowego wytypowano Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wykorzystane metody badawcze to: analiza piśmiennictwa, badania ankietowe oraz obserwacja uczestnicząca. Artykuł składa się z pięciu części: wprowadzenia, przeglądu literatury, raportu z przeprowadzonego badania pilotażowego, wniosków oraz podsumowania. Z przeprowadzonego badania wynika, że studenci dostrzegają potrzebę i zasadność prospołecznych i prośrodowiskowych inicjatyw uczelni, aczkolwiek przypisują im różne znaczenie. Istnieje duży rozdźwięk między poziomem oczekiwań respondentów a poziomem dostrzeganej przez nich aktywności uczelni w diagnozowanych obszarach.
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back