Pluralizm metod badawczych (mixed methods research) – w kierunku explicite procesowego projektu badawczego

Katarzyna Piórkowska

Abstract

The aim of the paper is to highlight the processual research project in terms of mixed methods research implementing triangulation concept (convergent or/and holistic). The aim has been achieved through the literature review in the scope of mixed methods research as well as triangulation as the concept supporting the pluralism of research methods. The paper’s structure is four-fold. The first section presents ethology and methodological premises of mixed methods research. The way of designing mixed methods research taking into consideration methodological triangulation has been emphasized in the second section – specifically, the procedure of selecting research methods dependent on theoretical and methodological purposes in terms of mixed methods research as well as convergent and/or holistic triangulation has been described. The third part shows the processual research design implementing mixed methods research and convergent and/or holistic triangulation. Finally, the advantages and limitations of the concept presented have been posed
Author Katarzyna Piórkowska (MISaF / IOaM / KSiMZ)
Katarzyna Piórkowska,,
- Katedra Strategii i Metod Zarządzania
Other language title versionsMixed methods research – towards an explicite processual research project
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Issue year2017
No463
Pages372-381
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmixed methods research, metodologiczna triangulacja, pluralizm metod, proces badawczy
Keywords in Englishmixed methods research, methodological triangulation, pluralism of methods, research process
Abstract in PolishCelem artykułu jest zarysowanie procesowego podejścia do koncepcji mixed methods research z uwzględnieniem triangulacji konwergentnej i/lub holistycznej. Cel został zrealizowany poprzez przegląd literatury w obszarze mixed methods research i triangulacji jako koncepcji wspomagającej zagadnienie pluralizmu metod badawczych. Na strukturę artykułu składają się trzy zasadnicze części oraz zakończenie. W pierwszej części przedstawiono etiologię i przesłanki metodyczne pluralizmu metod badawczych (mixed methods research). Część druga opracowania dotyczy projektowania mixed methods research z ujęciem perspektywy triangulacji metodologicznej – opisano procedurę doboru metod w zależności od celu teoretycznego i metodycznego w badaniach mixed methods research z zastosowaniem triangulacji konwergentnej lub/i holistycznej. W części trzeciej zaprezentowano procesowe ujęcie projektu badawczego z zastosowaniem koncepcji mixed methods research w odniesieniu do triangulacji konwergentnej i/lub holistycznej. W zakończeniu uwagę poświęcono głównie zaletom i ograniczeniom przedstawianej koncepcji
DOIDOI:10.15611/pn.2017.463.31
URL http://www.dbc.wroc.pl/publication/41005
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); author's original; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); after publication
File
Piorkowska_pluralizm_metod_badawczych_mixed_methods.pdf 409,79 KB
Score (nominal)10
Citation count*2 (2020-07-02)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back