Ocena obecnego stanu międzynarodowej harmonizacji rachunkowości

Adam Zabor

Abstract

The objective of this article is to assess the present situation of international accounting harmonization. Accounting harmonization is a process that began in the early 20th century and is likely to last for many next years. The article explains the differences between accounting systems in the world and their origins. Then it describes the most important facts about harmonization in historical order, institutions involved in this process and legal regulations. It describes activities of the European Union, American institutions and growing scope of implementing International Financial Reporting Standards. In conclusion it indicates advantages and disadvantages of actual situation and possible perspectives for the future. The author used methods of literature studies, legal acts analysis, deduction and synthesis in forming conclusions.
Author Adam Zabor (WUE)
Adam Zabor,,
- Wrocław University of Economics
Other language title versionsAssessment of the present situation of international accounting harmonization
Pages123-129
Publication size in sheets0.5
Book Biernacki Michał, Kowalak Robert (eds.): Rachunkowość, Debiuty Studenckie - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISBN 9788376957203, 130 p.
Keywords in Polishrachunkowość, harmonizacja, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Ogólnie Akceptowane Zasady Rachunkowości (US GAAP)
Keywords in Englishaccounting, harmonization, International Financial Reporting Standards (IFRS), Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP)
Abstract in PolishCelem artykułu jest ocena aktualnego stanu międzynarodowej harmonizacji rachunkowości. Harmonizacja rachunkowości jest procesem zachodzącym od początków XX wieku i prawdopodobnie będzie trwać jeszcze przez wiele lat. W artykule omówiono różnice w systemach rachunkowości na świecie wraz ze źródłami ich pochodzenia. Następnie opisano ważniejsze fakty dotyczące harmonizacji w ujęciu historycznym, organy uczestniczące w tym procesie oraz rozwiązania prawne. Opisano działalność Unii Europejskiej, amerykańskich instytucji oraz wzrost zakresu stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. W zakończeniu wskazano na wady i zalety aktualnego stanu oraz ewentualne perspektywy na przyszłość. Posłużono się metodami studiów literaturowych oraz analizy aktów prawnych, a przy formułowaniu wniosków metodami dedukcji i syntezy.
Languagepl polski
Score (nominal)20
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-10-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back