Analiza raportów informacji niefinansowych spółek z RESPECT Index

Hanna Sikacz , Przemysław Wołczek

Abstract

The purpose of this publication is to evaluate the non-financial reports of companies that should have the best reporting practices because of belonging to RESPECT Index. Economic, environmental and social disclosures have been analyzed (including general company information) that were included in the social reports (corporate social responsibility, sustainability) or integrated reports. The reports have been analyzed in details and on that basis a generalized conclusions have been drawn on the subject of the state of reporting and preparation of companies to meet the obligation to report non-financial data. Companies whose reports have been surveyed do not fully apply the ability to communicate with the outside what makes it able by reported by non-financial information. Disclosures in the economic, environmental and social areas perform to be at a low level. The study revealed limitations on the comparability of reports. The diversity of CSR reporting practices makes unable for stakeholders in-depth analysis and comparisons between facts
Author Hanna Sikacz (EaE / IES / DLaC)
Hanna Sikacz,,
- Department of Labor and Capital
, Przemysław Wołczek (ES / DSMa)
Przemysław Wołczek,,
- Department of Strategic Management
Other language title versionsAnalysis of non-financial information reports of companies included in the RESPECT Index
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2017
No11 [CD]
Pages540-552
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishraportowanie niefinansowe, raportowanie zintegrowane, RESPECT Index, GRI
Keywords in Englishnon-financial reporting, integrated reporting, RESPECT Index, GRI
Abstract in PolishCelem publikacji jest ocena obecnego stanu raportowania informacji niefinansowych spółek, które powinny charakteryzować się najlepszymi praktykami w zakresie raportowania z racji przynależności do indeksu RESPECT. Analizie poddano ekonomiczne, środowiskowe i społeczne ujawnienia (z uwzględnieniem ogólnych informacji o spółkach) zawarte w raportach społecznych (społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, zrównoważonego rozwoju) lub raportach zintegrowanych. Raporty zostały poddane szczegółowej analizie, na podstawie której wyciągnięto uogólniające wnioski dotyczące stanu raportowania i przygotowania spółek do wywiązania się z obowiązku raportowania danych niefinansowych. Spółki, których raporty zostały poddane badaniu, nie wykorzystują w pełni możliwości komunikacji z otoczeniem zewnętrznym jaką daje raportowanie informacji niefinansowych. Ujawnienia w poszczególnych obszarach ekonomicznym, środowiskowym i społecznym kształtują się na niskim poziomie. Badanie ujawniło ograniczenia w zakresie porównywalności raportów. Różnorodność praktyk w zakresie raportowania społecznej odpowiedzialności uniemożliwia interesariuszom dokonywanie pogłębionych analiz oraz porównań poszczególnych podmiotów
URL http://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/mir_11_2017_cd.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
Citation count*5 (2020-06-18)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back