Oszacowanie efektów zewnętrznych stosowania wybranych OZE w elektrociepłowni, w kontekście spełniania celów środowiskowych

Agnieszka Ciechelska , Małgorzata Maria Pol

Abstract

Estimating the effects of external application of selected renewable energy source using in the power plant, in the context of meeting the environmental objectives Increasing problems associated with greenhouse gas emissions, resource management, and increasing the amount of municipal waste generated, causing tightening of environmental regulations, and these in turn need to search for new solutions. One of the biggest CO2 emitters and consumers of non-renewable resource is the CHP sector, which is using the coal. Regulations impose a partial replacement of this material by renewable energy sources by running the stimulus instruments of environmental policy. However, analyzing the available resources in a given area (biomass, waste, fossil resources) and the externalities generated by the energy use of these resources should be differentiated support systems. They should be addressed to the resource that will provide energy security and least shall be covered by the environment and, therefore, society. The article analyzes the potential energy use of willow grown on the premises and available municipal waste produced in the provinces of Lower Silesia, Silesia, Greater Poland, Lesser Poland and Opole. The obtained values of externalities suggest that the benefits derived from the replacement of coal, municipal waste are much higher (sometimes several dozen) than the replacement energy willow. Additionally allows to deal with the problem of the waste management and avoid high penalties for non-compliance of the system to EU requirements. This is an indication for policy-makers, so that should shape the legislation to create incentives to adapt CHP sector for municipal waste incineration. In this way, it will be easier to meet environmental objectives in the area of CO2 emissions and waste management.
Author Agnieszka Ciechelska (ES / IE / DEE)
Agnieszka Ciechelska,,
- Department of Ecological Economics
, Małgorzata Maria Pol
Małgorzata Maria Pol,,
-
Journal seriesGospodarka w Praktyce i Teorii, ISSN 1429-3730, e-ISSN 2450-095X, (B 9 pkt)
Issue year2015
No3(40)
Pages19-38
Publication size in sheets0.95
Keywords in PolishAlternatywne źródła energii (odpady komunalne, biomasa), szacowanie efektów środowiskowych
Keywords in EnglishAlternative Energy source (municipality waste, biomass), valuation of environmental effects
Abstract in PolishNarastające problemy związane z emisją gazów cieplarnianych, gospodarowaniem zasobami oraz rosnącą ilością wytwarzanych odpadów komunalnych, powodują zaostrzanie przepisów środowiskowych, a te z kolei konieczność poszukiwań nowych rozwiązań. Jednym z największych emitentów CO2 oraz konsumentów zasobu nieodnawialnego, jakim jest węgiel, jest sektor elektrociepłowniczy. Regulacje prawne wymuszają częściowe zastąpienie tego surowca odnawialnymi źródłami energii, uruchamiając bodźcowe instrumenty polityki ochrony środowiska. Analizując jednak dostępne w danym rejonie zasoby (biomasy, odpadów, zasobów kopalnych) oraz generowane efekty zewnętrzne przez energetyczne wykorzystanie tych zasobów, należy zróżnicować systemy wsparcia. Powinny być one adresowane do zasobu, który zapewni bezpieczeństwo energetyczne i w najmniejszym stopniu będzie obciążał środowisko, a więc i społeczeństwo. W artykule przeanalizowano potencjalne energetyczne wykorzystanie wierzby energetycznej uprawianej na dostępnym areale oraz wytwarzane odpady komunalne w województwach dolnośląskim, śląskim, wielkopolskim, małopolskim i opolskim. Uzyskane wartości efektów zewnętrznych wskazują, że korzyści uzyskane z zastąpienia węgla, odpadami komunalnymi są wielokrotnie wyższe (czasem kilkudziesięciokrotnie) niż z zastąpienia wierzba energetyczną. Dodatkowo jeszcze pozwala na uporanie się z problemem gospodarowania odpadami i uniknięcie wysokich kar za niedostosowanie systemu do wymogów unijnych. Jest to wskazanie dla decydentów, że należy tak kształtować przepisy prawne, aby stworzyć bodźce do dostosowywania sektora elektrociepłowniczego do spalania odpadów komunalnych. Tym samym łatwiej będzie spełnić cele środowiskowe z obszaru emisji CO2 i gospodarki odpadami.
DOIDOI:10.18778/1429-3730.40.02
URL http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/19327
Languagepl polski
File
Ciechelska_Pol_Oszacowanie_efektow_zewnetrznych_stosowania_wybranych2015.pdf 347,1 KB
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 02-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back