Wielowymiarowa analiza uwarunkowań zaangażowania Polaków w kształcenie ustawiczne o charakterze pozaformalnym

Alicja Grześkowiak

Abstract

This paper is focused on the determinants of the involvement of adult Poles in the acquisition of knowledge and skills. The main objective of this work is to study the conditions of the participation in non-formal educational processes. The analyses are carried out on the basis of microeconomic data, derived from the survey on human capital in Poland, which refers to people in productive age. The logistic regression and the categorical canonical correlation analysis with optimal scaling procedure are applied as analytical tools due to the categorical nature of the variables. The study shows that the selected socio-demographic factors have a significant impact on the participation in non-formal education and remain in relationships with various reasons of undertaking educational activities
Autor Alicja Grześkowiak (ZIF / IZM / KE)
Alicja Grześkowiak
- Katedra Ekonometrii [zlikwidowana 31.08.2016]
Tytuł czasopisma/seriiPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, (B 10 pkt)
Rok wydania2015
Nr384
Paginacja108-116
Słowa kluczowe w języku polskimkształcenie ustawiczne, kształcenie pozaformalne, regresja logistyczna, analiza kanoniczna
Słowa kluczowe w języku angielskimlifelong learning, non-formal education, logistic regression, canonical correla-tion analysis
Streszczenie w języku polskimArtykuł koncentruje się na problematyce determinant zaangażowania doros- łych Polaków w zdobywanie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji. Zasadniczym celem pracy jest przeprowadzenie badania uwarunkowań uczestnictwa w procesach edukacyjnych o cha-rakterze pozaformalnym. Analizy zostały wykonane na podstawie danych mikroekonomicz-nych, pochodzących z badania sondażowego dotyczącego stanu kapitału ludzkiego w Pol-sce, odnoszącego się do osób w wieku produkcyjnym. Ze względu na jakościowy charakter zmiennych jako narzędzia analityczne zastosowano regresję logistyczną oraz analizę kano-niczną dla zmiennych niemetrycznych z procedurą skalowania optymalnego. Przeprowa-dzone badanie pozwala stwierdzić, że wybrane czynniki socjodemograficzne mają istotny wpływ na uczestnictwo w kształceniu pozaformalnym oraz pozostają w relacji z różnymi powodami podejmowania aktywności edukacyjnej
DOIDOI:10.15611/pn.2015.384.11
Językpl polski
Plik
Grzeskowiak_Wielowymiarowa_analiza_uwarunkowan_zaangazowania_polakow.pdf 1,05 MB
Punktacja (całkowita)10
Liczba cytowań*
Pola dodatkowe
Tyt_nrTaksonomia 24. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót