Switch preference analysis by the drift vectors method

Artur Zaborski

Abstract

The matrix of switch preference data (e.g. one’s preference f or brand j , given that one has already defined his/her first choice for brand i ) is not symmetric. The averaging of appro- priate off-diagonal proximity entries for such data leads to th e loss of information, hence the ne- cessity to use appropriate methods for asymmetric data. Among t he chosen methods of asymmetric multidimensional scaling, particular attention was paid to the drift vectors method. This method enables to present simultaneously on the perceptual map both th e configuration of points repre- senting the analyzed objects and the vectors indicating the dir ection and the strength of changes in the respondents’ preferences.
Author Artur Zaborski (EMaT / DEaCS)
Artur Zaborski,,
- Department of Econometrics and Computer Science
Journal seriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, ISSN 0208-6018, e-ISSN 2353-7663, (B 14 pkt)
Issue year2015
No3(314)
Pages25-31
Publication size in sheets0.4
Keywords in Polish badania preferencji, skalowani e wielowymiarowe, dane niesymet ryczne, wektory dryfu
Keywords in Englishpreference analysis, multidimensional scaling, asymmetric dat a, drift vectors.
Abstract in Polish Punktem wyjścia w skalowaniu wiel owymiarowym jest symetryczna macierz niepodobieństw. Jednak macierz danych o zmianach preferencji (np. prawdopodobieństwo, że konsument dokonuje zakupu marki j pod warunkiem, że przy wcześniejszych zakupach była to marka i , liczba osób deklarujących, że marka j jest przez nich najbardziej preferowana, mimo że we wcześniejszym okresie była to marka i i in.) nie jest symetryczna. Dla takich danych uśrednie- nie odpowiednich wartości niepodobieństw prowadzi do utraty cen nych informacji dotyczących analizowanego zjawiska, stąd konieczność stosowania metod właśc iwych dla danych niesyme- trycznych. Spośród wybranych metod niesymetrycznego skalowania wielowymiarowego szcze- gólną uwagę zwrócono na metodę wektorów dryfu. Metoda ta umożli wia równoczesną prezentację na mapie percepcyjnej konfiguracji punktów reprezentujących ana lizowane obiekty, jak również wektorów wskazujących kierunek i siłę zmian zachodzących w pref erencjach respondentów.
DOIDOI:10.18778/0208-6018.314.04
URL http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/15311
Languageen angielski
File
Zaborski_Switch_preference_analysis-by_the_.pdf 232,41 KB
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back